Uchwała Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uchwała Nr 821/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków  z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art. 10 ust.1 art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz..984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175, poz. 1457) i art.13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz.1606 )-  Rada  Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1Wyrazić zgodę na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego”.
2Upoważnić  Prezydenta Miasta Płocka do podpisania wszelkich oświadczeń związanych z realizacją projektu .

§ 2

Wyrazić zgodę na dofinansowanie projektu z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

§ 3

Treść porozumienia o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Źródło finansowania: Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dział 710 Rozdział 71030 § 4300, 6120, 4210.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

 W wyniku ustaleń pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Mazowieckego,
 Starostą Powiatu Piaseczyńskiego oraz Prezydentem Miasta Płocka podjęto działania
 przystąpienia do projektu pn. „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej,
 mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru
 cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego”
 finansowanego ze środków  Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
 Finansowego.
 Zakładany czas trwania projektu 2006-2009 rok.
 Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 23.500.000,00 PLN
 Przewidywany udział środków z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
 Kartograficznym wynosi 200.000,00 zł rocznie przez okres 3 lat.
 Celem projektu jest zbudowanie infrastruktury informacji przestrzennych w województwie
 mazowieckim w tym:
 - tworzenie oraz integracja baz danych mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz Topograficznej
 Bazy  Danych (TBD) stanowiących podstawę budowy i funkcjonowania innych baz danych;
 -określenie i wdrożenie standardów dotyczących danych przestrzennych , ich przekazywania, jak
   też  współdziałania systemów;
 - tworzenie i wykorzystywanie metadanych, tj. danych o dostępnych zbiorach danych;
 - organizowanie systemu dostępu do zintegrowanych informatycznych baz danych zgodnie z
 założeniami społeczeństwa informacyjnego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 349
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji