UCHWAŁA NR 516/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

UCHWAŁA NR 516/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2002 Dz.U. Nr 23, poz.220 , Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258) Rada Miasta Płocka  postanawia:

§ 1

Określić „Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego” stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  Płocka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004r.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 476
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji