UCHWAŁA NR 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałami: Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku.

UCHWAŁA NR 237/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałami: Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 40 ust. 3,8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka (zmienionej uchwałami: Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku, Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011 roku, Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku), w tabeli pod l.p. 4 uchyla się zapis: „handel przed cmentarzami” ze stawkami opłat za 1m²x1dzień:

drogi krajowe – „1,5”,

drogi wojewódzkie – „1,5”,
drogi powiatowe – „1,5”,

drogi gminne
i wewnętrzne      – „1,5”.
Uchylone zapisy zastępuje się treścią:

„pawilon sprzedaży ulicznej przy cmentarzu” i wprowadza stawki opłat w złotych za ten cel zajęcia w wysokości:

drogi krajowe – „0,01”,

drogi wojewódzkie – „0,01”,

drogi powiatowe – „0,01”,

drogi gminne
i wewnętrzne     – „0,01”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

 

                       Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

 

 

 

Uzasadnienie

 
W związku z koniecznością uporządkowania handlu przy cmentarzach w istniejącej postaci, zachodzi konieczność zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka. Cel zajęcia pasa drogowego pn. „ handel przed cmentarzami” wraz ze stawkami opłat, zastąpiony zostaje celem pn. „pawilon sprzedaży ulicznej przy cmentarzu” z preferencyjną stawką dla podmiotów, które zajmą się zagospodarowaniem i utrzymaniem miejsc sprzedaży t.j. 1 grosz za 1m² x1dzień, w przypadku wszystkich dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 156
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji