UCHWAŁA NR 213/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR 213/XV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ),  art. 6 ust. 2, 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 ) oraz art. 3 ust. 1  pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz   zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - frakcja mokra - w następujących wysokościach za pojemnik o pojemności :          
    1)      80 l        -    13,00 zł ,
    2)    110 l        -    16,00 zł ,
    3)    120 l        -    17,00 zł ,
    4)    240 l        -    24,00 zł ,
    5)    770 l        -    46,00 zł ,
    6)  1100 l        -    65,00 zł ,
    7)  oraz kontener 8500 l    -  500,00 zł .

2. Za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny - frakcja sucha - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustala się w wysokości 50% opłat określonych w ust.1 za pojemniki wyszczególnione w pkt 1-6.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest to ich zbieranie w sposób i na zasadach określonych w uchwale Nr 1017/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 231, poz. 8554 /, zmienionej uchwałą Nr 83/VII/07 z dnia 27 marca 2007 r.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 , nie obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 20,00 złotych  za 1 m 3.

§ 3

Właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszą następujące opłaty:
       1) za odbiór odpadów komunalnych                    -  30,00 zł/miesiąc od  jednej osoby
z gospodarstw domowych                          zamieszkującej  w nieruchomości,        
      2)  za odbiór odpadów komunalnych
           od pozostałych wytwórców odpadów          - 163,00 zł/m3,
      3)  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych                    -  20,00 zł/m3.

§ 4

Opłaty, o których mowa w § 1 i 2, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach, natomiast opłaty, o których mowa w § 3, mają charakter cen sztywnych w rozumieniu art. 537 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Traci moc uchwała Nr  109/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. Urz. Województwa  Mazowieckiego Nr 169, poz. 4613).

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

 Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych,
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2)  Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym, stosuje niższe stawki, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
3) Gmina jest obowiązana zorganizować  odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnia-nie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosuje się górne stawki opłat określone uchwałą Rady. 
 Niniejsza uchwała uwzględnia w/w warunki, spełniając także następujące założenia:
1)  odpady komunalne na obszarze miasta Płocka winny być zbierane w sposób selektywny,
2) obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka przewiduje:
a) zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w podziale na frakcję suchą i frakcję mokrą ( § 6 Regulaminu ),
b) gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 770 l i 1100 l i kontenerach 8500 l ( § 15 Regulaminu ).
Niniejsza uchwała określa górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych w w/w pojemnikach i kontenerach.
 W maju b.r. Rada Miasta  Płocka uchwałą Nr 109/IX/07 ustaliła nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych do stacji zlewnych. Uchwała ta zmieniła stawki obowiązujące od 2000 roku uwzględniając inflację jaka wystąpiła w minionych 7 latach. Uchwała nie zmieniła górnych stawek za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.
 Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2007 r. Nr 169, poz. 4613, zaczęła obowiązywać od dnia 10 września 2007 r.
Do tego czasu obowiązywały stawki z 2000 roku.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 106, poz.723 ), od 1 stycznia 2008 r. znacznie wzrosną jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku.
 Stawki opłat za korzystanie ze środowiska wzrosną z 15,71 zł. za Mg do poziomu 75,00 zł. za Mg. Jest to pięciokrotnie drożej, co będzie miało wpływ na koszty funkcjonowania ZUOK oraz przedsiębiorstw świadczących  usługi przewozowe i wymusza  podniesienie stawek za odbierane odpady.
Ideą podwyższenia opłaty za składowanie odpadów jest chęć ograniczenia ilości odpadów składowanych . Na składowiska trafia 98 % odpadów  produkowanych w kraju.
Wyższe opłaty mają zniechęcić do ich składowania.Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku znacznie odbiega na plus od średniej krajowej. Wszystkie odpady zmieszane i w większości surowce  wtórne kierowane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. Zakład posiada linię do segregacji odpadów z możliwością wyłapywania odpadow niebezpiecznych oraz surowców wtórnych w odpadach zmieszanych. Prowadzona jest w szerokim zakresie selektywna zbiórka odpadów w mieście systemem pojemnikowym, (w tym w ramach konkursu „ Segreguj odpady „ w  jednostkach oświatowych). Ogółem zbieranych jest selektywnie około 10% surowców  wtórnych z ogólnej ilości odpadow powstających w mieście. To jest dobry wynik, jak na efekty osiągane w Polsce.
W ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, w Płocku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych. Wdrożony jest system bezpiecznego postępowania z eliminowanym w budownictwie eternitem. Wszystko to, a w szczególności działania firm przewozowych przy selektywnym zbieraniu odpadow oraz ZUOK-u przy ograniczaniu składowania surowców wtórnych powoduje, że wzrost cen za odpady odbierane od mieszkańców nie będzie tak drastyczny jak wynika to ze wzrostu kosztów za składowanie 1 Mg odpadów.
 Aktualnie  odpady  przyjmowane  są  do  ZUOK  od  przewoźników  za  średnią  cenę 88 zł/Mg. Po podwyżce opłat za składowanie będzie to kwota 150 zł/Mg, tj. wzrost o 70%. Jednocześnie jak wynika z analizy rynku, firmy przewozowe stosują ceny za odbieranie odpadów o 20% niższe niż górne stawki określone w uchwale Rady Miasta Nr 109/IX/07 z dnia 29 maja 2007 roku. W kosztach zbiórki i transportu odpadów, koszt przyjęcia odpadów do ZUOK stanowi 50%. Konsekwencje podwyżek cen należy więc odnosić do cen rynkowych, stosowanych przez firmy przewozowe. Dlatego też wzrost górnych stawek nie powinien być wyższy niż 50%. Będzie to mobilizowało firmy przewozowe do selektywnego zbierania odpadow, które do końca 2008 roku przyjmowane będą do ZUOK po stawce zerowej. Uzasadnia to również obowiązująca umowa  w ZGRP na selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta, zawarta z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. do końca 2008 roku. Górna stawka za odpady zbierane selektywnie – frakcja sucha – może być o 50% niższa, co powinno zachęcić do zbierania surowców wtórnych.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dotychczasowa cena wynosi 18,30 zł za 1 m3 ścieków. Od 1 lipca 2007 roku została ustalona nowa cena za przyjęcie ścieków do kanalizacji o 10 % wyższa. Ponieważ cena przyjmowanych ścieków na punkcie zlewnym jest taka sama jak za ścieki odprowadzane do kanalizacji, wzrost górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych  też powinien wzrosnąć o 10 %, tj. do kwoty 20 zł/m3.             
 W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład gminny lub przedsiębiorcę, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty sztywne w wysokości  określonej w § 3 niniejszej uchwały, przy czym wyliczenia stawek opłat dokonano w odniesieniu do jednej osoby (  § 3 pkt 1 ) lub 1 m3     ( § 3 pkt 2 i pkt 3 ) przyjmując, że jeżeli nie zawarto umowy, to nie można ustalić pojemności pojemnika.
 Taki sposób wyliczenia uzasadnia § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określający średnie wskaźniki ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych średnio w ciągu tygodnia na jednego mieszkańca lub dla lokalu bądź obiektu.  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 02 listopada 2007, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 411
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji