UCHWAŁA NR 232/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2008.

UCHWAŁA NR 232/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2008.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238), art. 6  ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.  984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128 oraz Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami). Wymieniona ustawa tworzy spójny system umożliwiający samorządom terytorialnym prowadzenie lokalnej polityki wobec alkoholu, wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki na ich realizację.
Na mocy art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.   Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Przyjęcie przez Radę Gminy wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmianę struktury ich spożywania, jak również do inicjowania i wspierania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 335
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji