UCHWAŁA NR 331/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie:uchylenia Uchwały Nr 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR 331/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku


w sprawie:uchylenia Uchwały Nr 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku oraz Uchwały Nr 581/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul.  Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.

Na podstawie art. 3 ust.1, art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 roku Nr 127 poz. 880; z 2008 roku Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413; z 2010 roku Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 roku Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675; z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Uchylić Uchwałę Nr 580/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową,                        ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.

§ 2
Uchylić Uchwałę Nr 581/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy:                                  ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.
§ 3
Odstąpić od sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku, do sporządzenia którego przystąpiono na podstawie uchwały,                  o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 4
Odstąpić od sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul.  Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną,                   ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku, do sporządzenia którego przystąpiono na podstawie uchwały, o której mowa w §2 niniejszej uchwały.

§ 5
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 


Uzasadnienie

W dniu 28 września 2004 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 580/XXX/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul. Mostową, ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku oraz Uchwałę Nr 581/XXX/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy: ul.  Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.
Przesłanki odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1. zmiana Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 roku zmieniająca dotychczasowe granice terenów chronionych,
2. niski wskaźnik powierzchni terenów wskazanych na cele rozwoju gminy (5-6%), w tym pod budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej, ze względu na niekorzystne geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz dominującą formę morfologiczną Skarpy Doliny Wisły o wysokości do 40 m n.p.t i średnim nachyleniu stoku pomiędzy 35o a 40o,
3. wysoki udział terenów przeznaczonych pod układ drogowy i sieci infrastruktury technicznej powodujący znaczne koszty realizacji zadań własnych gminy,
4. możliwość lokalizacji obiektów budowlanych w drodze decyzji administracyjnych,
5. uchylenie uchwał umożliwi dokonywanie podziałów nieruchomości – w obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, istnieje obowiązek zawieszania postępowania administracyjnego na okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie.
Realizacja wyżej wymienionych uchwał następowała na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami ustawy o zamówieniach publicznych na okres trzech lat.   W październiku 2005 roku umowa wygasła, ze względu na przedłużającą się procedurę planistyczną oraz konieczność sporządzenia dodatkowego opracowania przyrodniczego (inwentaryzacja siedlisk ptaków na obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków - Natura 2000). Przedmiotowe opracowanie było warunkiem uzyskania pozytywnego uzgodnienia projektów planów przez właściwe organy do spraw ochrony przyrody.
W ramach procedury planistycznej sporządzono projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz prognozami skutków finansowych uchwalenia planów, które wraz dokumentami analitycznymi i planistycznymi zostaną wykorzystane do sporządzania analiz urbanistycznych wykonywanych na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także innych opracowań koncepcyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Skarpy Wiślanej i nabrzeża rzeki Wisły.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 539
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji