UCHWAŁA NR 243/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku.

UCHWAŁA NR 243/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie delegowania członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Delegować Pana Tomasza Maliszewskiego członka Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka do Rady Sportu w Płocku powołanej przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 1147/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 2007 roku   w sprawie powołania Rady Sportu w Płocku, zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania, powołana została Rada Sportu. Na podstawie w/w zarządzenia Pan Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o oddelegowanie jednego z członków Komisji Polityki Społecznej do pracy w Radzie Sportu. Pismo Prezydenta wraz z zarządzeniem zostało przekazane do Komisji Polityki Społecznej celem wskazania radnego, który będzie reprezentował Komisję w w/w Radzie. Delegowanie radnego odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 254
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji