Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1012/LXII/06
PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA, NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1012/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PŁOCKA,
NA 2007 ROK

 Postanowienia ogólne

§  1

Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, zwany w dalszej części “Programem” stanowi element polityki społecznej i gospodarczej Miasta.

§  2

Ilekroć w Programie jest mowa o:
1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.
2. Prezydencie lub Urzędzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Prezydenta Miasta Płocka albo Urząd Miasta Płocka.
3. Organizacjach – należy przez to rozumieć:
organizacje pozarządowe - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, to jest osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zadaniach własnych – należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o samorządzie powiatowym.
5. Zadaniach priorytetowych – należy przez to rozumieć zadania z zakresu zadań własnych Miasta, wypracowane przez Zespół Konsultacyjny we współpracy z organizacjami, o szczególnym znaczeniu dla właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego Płocka, zmierzające do rozwiązywania problemów społecznych, które mogą być wykonywane przez organizacje.
6. Dotacjach – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art.106 ust.2 pkt 1 lit.d oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

§  3

Współpraca Miasta z organizacjami dotyczy realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań w zakresie:
a) pomocy społecznej,
b) działalności charytatywnej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) polityki prorodzinnej,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
i) kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego,
j) sportu, turystyki i rekreacji,
k) ekologii i ochrony środowiska,
l) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) działania na rzecz integracji europejskiej,
n) przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków,
o) promocji i organizacji wolontariatu.

§  4

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta z organizacjami jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta Płocka i/lub na rzecz jego mieszkańców.

§  5

Współpraca Miasta z organizacjami jest zadaniem priorytetowym zrównoważonego rozwoju społecznego zmierzającego do kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

§  6

1. Program ma na celu realizację zadań priorytetowych Miasta.
2. Realizacja szeregu zadań własnych Miasta przez organizacje odbywać się będzie również w ramach szczegółowych, wyspecjalizowanych programów m.in.: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r., Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2008.

§  7

Celami szczegółowymi współpracy Miasta z organizacjami są m.in.:
a) realizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi ustawami,
b) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonalnych na rzecz społeczności lokalnych,
c) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
d) udział zainteresowanych organizacji przy tworzeniu programu,
e) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez Miasto.

 


Zadania priorytetowe Miasta Płocka

§  8


I. Priorytety ogólne:

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności organizacji poprzez organizowanie szkoleń i konferencji.
2. Wspieranie lokalnych organizacji, zwłaszcza małych i nowopowstałych, mające na celu zwiększenie efektywności ich działania.
3. Działania na rzecz integracji organizacji.
4. Koordynacja współpracy Urzędu z organizacjami.
5. Propagowanie i rozwój idei wolontariatu na terenie Miasta.


II. W zakresie działań grupy tematycznej „Pomoc społeczna”:

Udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:
a) pomoc rodzinie w procesie wychowania dziecka
• edukacja rodziców w zakresie procesu wychowawczego,
• organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,
• organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią,
• propagowanie idei i form opieki zastępczej dla dziecka
b) wspieranie rodzin wielodzietnych i niepełnych oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy,
c) zapewnienie mieszkańcom Płocka bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego i obywatel-skiego,
d) organizowanie centrów mediacji dla rodzin i osób skonfliktowanych,
e) zapewnienie pomocy osobom bezdomnym w postaci schronienia i wyżywienia,
f) organizowanie pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najuboższych,
g) działania zmierzające do poprawy warunków życia osób starszych, chorych i samotnych poprzez tworzenie ośrodków wsparcia i podejmowanie działań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych,
h) zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz zwiększenie wysokości środków na ten cel, aby zagwarantować osobom wykonującym usługi co najmniej najniższe wynagrodzenie na umowę o pracę.


III. W zakresie działań grupy tematycznej „Zdrowie, profilaktyka, chorzy, niepełnosprawni, bezpieczeństwo”:

1. Propagowanie wśród społeczeństwa profilaktyki zdrowotnej:
a) promocja zdrowego stylu życia,
b) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia,
c) profilaktyka wad postawy,
d) propagowanie życia w trzeźwości,
e) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i wspieranie działań na rzecz organizowania akcji poboru krwi na terenie miasta Płocka, również poza stacjonarnym punktem krwiodawstwa,
f) promowanie wśród społeczeństwa uczestnictwa w organizowanych programach profilaktycznych,
g) profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS,
h) profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:
• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
• udzielanie pomocy osobom, u których występują problemy alkoholowe, narkotykowe lub związane z przemocą w rodzinie oraz ich rodzinom w zakresie pomocy specjalistycznej,
• organizowanie i prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej i grup socjo-terapeutycznych,
• prowadzenie profilaktyki środowiskowej,
• wspieranie działalności „grup wsparcia”,
• organizowanie imprez z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie pomocy dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych:
a) organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin,
b) działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób przewlekle chorych i ich rodzin,
c) udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom,
d) rehabilitacja społeczna osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.
3. Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem:
a) pomoc rodzinie z osobą niepełnosprawną poprzez organizowanie placówek oraz grup wsparcia,
b) wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
• działalność rewalidacyjna, warsztaty terapii zajęciowej,
• działalność edukacyjna i kulturalna,
• działalność sportowa i turystyczna,
c) pomoc w aktywizacji zawodowej i usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych,
d) kształtowanie w społeczeństwie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych:
• działania integrujące,
• likwidacja barier komunikacyjnych.
4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście:
a) inicjowanie dialogu ze środowiskiem młodzieżowym z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych,
b) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa,
c) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy,
d) udzielanie pomocy ofiarom przemocy oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy oraz informowanie ofiar przemocy o przysługujących im prawach.


IV. W zakresie działań grupy tematycznej „Sport, turystyka, rekreacja”:

1. Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych.
2. Aktywizowanie organizacji na rzecz edukacji sportowej dzieci i młodzieży:
a) przy przyznawaniu środków finansowych brać pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia sportowe,
b) wyodrębnienie środków na wsparcie zawodników pochodzących z rodzin uboższych.
3. Edukacja i aktywizacja sportowa poprzez:
a) organizację imprez sportowych,
b) zawodów i rozgrywek sportowych krajowych i międzynarodowych,
c) organizacja obozów sportowych i treningowych,
d) podnoszenie kwalifikacji trenerów, instruktorów i opiekunów grup turystycznych,
e) zwiększenie dostępności boisk i hal sportowych,
f) doinwestowanie klubów w stroje, sprzęt sportowy oraz pomieszczenia socjalno-biurowe,
g) podwyższenia składki ubezpieczenia zawodnika od nieszczęśliwych wypadków,
h) ułatwienia dostępu do lekarza sportowego.
4. Wspieranie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu i rekreacji.
5. Działania na rzecz promocji miasta Płocka i regionu płockiego poprzez wspieranie krajoznawstwa i turystyki.
6. Promowanie kulturalnych form spędzenia wolnego czasu i aktywnego wypoczynku.


V. W zakresie działań grupy tematycznej „Kultura, oświata, religia, ochrona dziedzictwa narodowego”:

1. Działania na rzecz kultury:
a) upowszechnianie kultury we wszystkich środowiskach społecznych poprzez organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, takich jak:
• koncerty, festiwale, przeglądy, występy artystyczne,
• festyny, spektakle, konkursy, wystawy, dyskusje i prelekcje,
• plenery i warsztaty: plastyczne, fotograficzne, teatralne, muzyczne, taneczne, filmowe, literackie,
b) kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
c) edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego,
d) wspieranie działań mających na celu dbałość o kulturę języka polskiego oraz jego ochronę,
e) wypracowanie modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze,
f) poszukiwanie płaszczyzn porozumienia międzykulturowego,
g) wspieranie twórców indywidualnych, w tym także poprzez szeroko rozumianą tolerancję wobec metod i form ich wypowiedzi artystycznej,
h) wspieranie działalności wydawniczej wzbogacającej zbiór szeroko pojętych regionaliów,
i) wspieranie działań mających na celu powstanie czasopisma poświęconego lokalnej kulturze i dziedzictwu kulturalno-historycznemu miasta i regionu,
j) integracja środowisk artystycznych,
k) pobudzanie i wspieranie postaw obywatelskich i patriotycznych.
2. Wspieranie działań i organizacji oświatowych:
a) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych,
b) tworzenie systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
3. Wykorzystanie potencjału Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych na rzecz procesu wychowawczego dzieci i młodzieży oraz propagowanie szeroko pojętej kultury społecznej.
4. Ochrona i promocja zabytków miasta i ich wartości kulturowych.


VI. W zakresie działań grupy tematycznej „Technika, nauka, gospodarka, ochrona środowiska”:

1. Działania na rzecz rozwoju zaplecza technicznego szkół zawodowych oraz współpraca w zakresie praktycznej nauki zawodu.
2. Bieżący monitoring potrzeb w zakresie kształcenia młodzieży w zawodach aktualnie przydatnych,
3. Promocja gospodarcza regionu płockiego.
4. Wspomaganie małej i średniej przedsiębiorczości.
5. Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków.
6. Tworzenie Klubów oraz Centrów Integracji Społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (w tym osób starszych i samotnych).
7. Edukacja ekologiczna mieszkańców Płocka oraz włączanie ich do działań o charakterze proekologicznym.


VII. W zakresie działań grupy tematycznej „Organizacje III Wieku, kombatanci, hobby, organizacje lokalne”:

1. Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego, poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej (komputery, Internet, nauka języków obcych).
2. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.
3. Integracja pokoleniowa i międzypokoleniowa mająca na celu przywrócenie więzów społecznych oraz życiowej aktywności osób starszych.
4. Zwiększenie wszechstronnej opieki nad osobami starszymi i samotnymi.
5. Promocja działań organizacji lokalnych i hobbystycznych.


Formy współpracy

§ 9

1. Współpraca Miasta Płocka z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca, o której mowa ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§  10

Współpraca pozafinansowa może odbywać się w szczególności w formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
c) tworzenia wspólnych zespołów tematycznych, wyłonionych w oparciu o Mapę Aktywności,
d) pomocy Miasta w uzyskaniu przez organizacje lokalu wykorzystywanego na ich działalność statutową,
e) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.,
f) działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych w formie organizacji szkoleń, konferencji, konsultacji itp.,
g) nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń, sal itp., będących w dyspozycji Urzędu organizacjom pozarządowym na organizowane konferencje, szkolenia i spotkania okolicznościowe.

§  11

Realizacja zadań wymienionych w § 3 poprzez formy określone w § 10 dokonywana jest przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych i merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu.

§ 12

Współpraca finansowa polega na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań własnych w następujących formach:
a) powierzania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na sfinanso-wanie ich realizacji,
b) wspierania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji,
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta bądź w inny sposób określony w odrębnych przepisach.

§ 13

Tryb ogłaszania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert oraz powoływania komisji konkursowych każdorazowo określa Prezydent w drodze stosownych zarządzeń.


Postanowienia końcowe

§ 14

1. Organizacja może z własnej inicjatywy wystąpić do Prezydenta z ofertą realizacji zadań własnych Miasta, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez inną organizację pozarządową lub Urząd.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezydent ma obowiązek rozważenia celowości realizacji danego zadania własnego Miasta przez organizację.
3. Przy rozpatrywaniu złożonej przez organizację oferty Prezydent bierze pod uwagę:
a) zgodność oferty z zadaniami priorytetowymi Miasta, o których mowa w § 8,
b) innowacyjność proponowanych rozwiązań,
c) gwarancję realizacji danego zadania własnego Miasta zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, wynikającymi z odrębnych przepisów lub określonych przez Urząd,
d) zaangażowanie własnych środków finansowych organizacji przeznaczonych na realizację danego zadania własnego.
4. Organizacja powinna być poinformowana przez Prezydenta o podjętej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia oferty do konkursu.

§ 15

Wysokość środków finansowych na realizację zadań własnych Miasta przez organizacje w formie dotacji określa corocznie Rada Miasta Płocka w uchwale budżetowej.

§ 16

Propozycje, wnioski i uwagi dotyczące realizacji Programu w 2007 r. organizacje mogą zgłaszać do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 533
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji