Uchwała Nr 814/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Uchwała Nr 814/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych uczniów szkół ponadgimazjalnych oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

Na podstawie art. 12 pkt  4 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) z związku z § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 166, poz. 1745), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianą z 2005 r. Dz. U. Nr 40, poz. 382) oraz uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się nową treść §4 regulaminu programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” w następującym brzmieniu:
„1.  Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych działających na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z 1990 ze zm.) w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,
2)posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Płocka, przy czym zameldowanie nie może być dokonane po 1 sierpnia 2005r.,
3)pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
2.Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń objętych programem przysługuje w następującej kolejności:
a)studentom nie korzystającym ze stypendiów socjalnych finansowanych z innych źródeł,
b)studentom pierwszego roku,
c)studentom, który w dacie złożenia wniosku nie ukończyli jeszcze 25 lat.
3.Warunek pierwszeństwa określony w ust. 2 lit. „a” wymaga udokumentowania zaświadczeniem wydanym przez uczelnię.
4.Stypendyści programu stypendialnego „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005” mogą ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2005/2006 pod warunkiem, że zaliczyli poprzedzający rok akademicki.
5.Stypendia przyznaje się studentom spełniającym kryteria określone w ust. 1 lub ust. 1 i 2 łącznie z kryteriami ustalonymi przez MKS.
6.MKS może w szczególności ustalić wysokość dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta, lub dochodu studenta powyżej której student traci prawo do stypendium. Dochód ten nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w § 1 ust. 2.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie dwóch tygodni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Na podstawie Uchwały Nr 1098/199/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowych Planów Realizacji Działań dla Działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR na rok 2005 proponuje się wprowadzenie następujących zmian do regulaminu programu
„Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” przyjętego uchwałą Nr 734/XLIII/05 Rady Miasta Płocka w dniu 23 czerwca 2005 r., dotyczących ustalenia priorytetowego traktowania studentów ubiegających się o stypendium spełniających określone kryteria.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uzupełnieniu Programu ZPORR dodatkowe kryteria wyboru (poza kryteriami obligatoryjnymi dla wszystkich beneficjentów ostatecznych ubiegających się o wsparcie stypendialne, tj. kryterium dochodowym i kryterium stałego zameldowania na określonym obszarze), wskazujące na priorytetowe traktowanie wybranych grup beneficjentów ostatecznych, mogą zostać zdefiniowane w Ramowym Planie Realizacji Działania.
Uszczegółowione kryteria w Ramowym Planie Realizacji Działania dla Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR w zakresie II typu projektów „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” dotyczą:
1) priorytetowego traktowania wniosków wskazujących na objęcie wsparciem osób poniżej 25 roku życia,
2) priorytetowego traktowania wniosków wskazujących na objęcie wsparciem studentów I roku studiów,
3) priorytetowego traktowania studentów, którym nie przyznano stypendium socjalnego z innego źródła.
W stosunku do poprzedniej edycji programu stypendialnego skierowanego do studentów zostały zniesione kryteria wykluczające studentów otrzymujących stypendia socjalne z innych źródeł (np. na uczelni) oraz studentów mających powyżej 25 lat. Miały one znaczący wpływ wyeliminowanie dużej liczby studentów spełniających kryterium dochodowe. Spowodowało to duże trudności w osiągnięciu określonych w projekcie wskaźników rezultatu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2004/2005”.
Proponowane zmiany do regulaminu programu stypendialnego „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” miałyby na celu usunięciu zapisów mówiących o wykluczeniu beneficjentów ostatecznych otrzymujących pomoc socjalną z innego źródła oraz studentów powyżej 25 lat,
a w ich miejsce wprowadzenie zapisów dające pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium studentom nie korzystających ze stypendium socjalnego finansowanych z innego źródła, w następnej kolejności studentom pierwszego roku, a w ostatniej kolejności studentom poniżej 25 roku życia. Wydaje się, że zmiany te wpłyną na bardziej elastyczny i sprawiedliwy sposób przyznawaniu stypendiów oraz przyspieszą proces realizacji programu stypendialnego w porównaniu do poprzedniej edycji.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 502
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji