UCHWAŁA NR 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 510/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka.


 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  art. 40 ust. 3, 8 i 9  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.) – Rada Miasta postanawia:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r.w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka, w tabeli, pod liczbą porządkową (l.p.) 4, cyfry obok  wyrazów „- sprzedaż przedsklepowa, ogródki i inne „ 3,0, 3,0, 3,0, 3,0” zastępuje się cyframi „1,0, 1,0, 1,0, 1,0,”

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4.

Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg.

                                                                                              Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 061
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji