Uchwała Nr 764/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005

Uchwała Nr 764/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na rok 2005, zmienionej Uchwałą Nr 706/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r.   Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,   Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162   poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116  poz. 1203, Dz.U. Nr 167 poz.1759)  i   art. 91  w  związku  z art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1866, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759)  i art. 35a ust. 1, ust. 2   pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku   o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z 1997r., zmiany Dz.U. z 1997r. Nr 160 poz. 1082, Dz.U. z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137   poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126,   Dz.U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111     poz. 1280, Dz.U. z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz.U. z 2001r.    Nr 39 poz. 459,    Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200   poz. 1679, Nr 200 poz. 1683, Nr 241 poz. 2074, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262, Dz.U. z 2004r. Nr 96   poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240, poz. 2407, Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz.422) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych   przeznaczonych   na   realizację  zadań  z  zakresu rehabilitacji zawodowej      i     społecznej        poprzez        zmianę       załącznika   Nr 1    do   Uchwały Nr 672/XXXVIII/05  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  22 marca 2005 r.,  zmienionej Uchwałą Nr  706/XL/05 z dnia 24 maja 2005r.
2. Aktualny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 672/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 6 lipca 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Zapis  art. 35a  ust. 3 ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997 r.  o   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. ze zm.) stanowi podstawę do określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej oraz przeznaczania na ich realizację środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań tych należy:
dokonywanie  refundacji przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
      osób   niepełnosprawnych,  stosownie  do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności 
      oraz rozpoznania przez służby medycyny pracy w/w potrzeb,
udzielanie  pożyczek  na  rozpoczęcie  działalności gospodarczej lub rolniczej przez osobę
niepełnosprawną,
dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
dofinansowanie    likwidacji      barier      architektonicznych,      w     komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 czerwca 2005r. /Znak WF/779w/2005/ w wyniku podziału przez Zarząd Funduszu dodatkowej kwoty, wysokość środków PFRON na rzecz powiatu płockiego grodzkiego według algorytmu na 2005r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej   i   społecznej   zwiększono  do kwoty 3.925.417zł /nastąpiło zatem zwiększenie o kwotę 566.103zł/
 Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność przeznaczenia przez Radę Miasta Płocka dodatkowych środków PFRON na poszczególne zadania powiatu.
 Wobec      zgłaszanych     przez     osoby     niepełnosprawne     potrzeb    związanych z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier „funkcjonalnych”, na dofinansowanie tych zadań przeznacza się dodatkowo:
na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
200.000zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych,
   80.000zł na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
70.000zł na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych,
30.000zł na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Pozwoli to na zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków /spełniających kryteria udzielenia dofinansowania/ w powyższym zakresie, a dodatkowo umożliwi udzielenie dofinansowania na podstawie wniosków osób niepełnosprawnych, jakie mogą być jeszcze złożone do końca bieżącego roku.
 Możliwość nabycia przez osoby niepełnosprawne sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, czy środków pomocniczych oraz brak barier pozwala na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym, a przez to poprawia warunki ich życia.
 Kwota 121.103zł przeznaczona zostaje na realizację zadań przez powiat płocki grodzki dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Jednostki te w sposób ciągły sygnalizują  problem niewystarczającego   wyposażenia   prowadzonych   pracowni lub zużycia eksploatowanego od lat sprzętu i urządzeń, a w roku bieżącym w dwóch warsztatach pojawiła się konieczność remontu dachów w zajmowanych przez te warsztaty budynkach ze względu na występujące przecieki oraz remontu bramy wjazdowej na posesję ze względu na bezpieczeństwo uczestników warsztatów. W tej sytuacji kwota pozostała po dokonaniu doposażenia pracowni prowadzonych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz przeprowadzeniu koniecznych remontów, zostałaby przeznaczona na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.
 Prowadzona przez warsztaty terapii zajęciowej forma pracy z osobami niepełnosprawnymi pozwala tym osobom na pewne odnalezienie własnej roli w otaczającym ich   środowisku.    Osoby   będące uczestnikami warsztatów terapii czują swą przydatność dla społeczeństwa. Prowadzone przez te podmioty zajęcia terapeutyczne w poszczególnych pracowniach uczą zaradności, zaspokajania podstawowych potrzeb własnych przez niepełnosprawnych, umożliwiają tym osobom zaistnienie w określonych sytuacjach i rolach społecznych oraz pozwalają im spojrzeć na wymierne efekty ich własnej pracy.
 Umożliwienie warsztatom terapii zajęciowej unowocześnienia lub doposażenia pracowni spowodowałoby jeszcze efektywniejszą pracę na rzecz korzystających z tych urządzeń osób niepełnosprawnych, poprawę warunków prowadzonej terapii oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników warsztatów.
 Zwiększeniu ulega kwota przewidziana na dofinansowanie udziału osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:
o 50.000zł kwota dofinansowania dorosłych osób niepełnosprawnych,
o 15.000zł kwota dofinansowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
W roku bieżącym utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie dofinansowaniem uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowanie to dotyczy zarówno wniosków składanych przez dorosłe osoby niepełnosprawne, jak też składanych na rzecz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Uczestnictwo   osoby   niepełnosprawnej   w   turnusie   przyczynia  się z pewnością do poprawy jej sprawności, rozwija umiejętności społeczne oraz pozwala na realizację                  i rozwijanie zainteresowań. 
Jednocześnie nadal brak jest zapotrzebowania na jedną z form pomocy z zakresu rehabilitacji zawodowej, a mianowicie przystosowanie stanowisk pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 Zgodnie z pismem z dnia 19 lipca 2005r. Znak PS-635-69/MO/05 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku   nie wniósł  o  przeznaczenie dodatkowej kwoty PFRON na szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych.

Do niniejszego załącza się:
1.Kseropkopię pisma Prezesa Zarządu PFRON z dnia 30 czerwca 2005r.
      /Znak WF/779w/2005/
2.Kserokopię pisma Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 19 lipca 2005r.  
   /Znak PS-635-69/MO/05/

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 389
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji