UCHWAŁA NR 609/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 609/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie  przez Gminę – Miasto Płock umów o utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków  w niżej określonej wysokości:
1) 1.853.946,20 zł. - Rejon I:
   a) w roku 2010 – 926.973,10 zł.,
   b) w roku 2011 – 926.973,10 zł.,
2) 1.951.872,60 zł. -  Rejon II:
   a) w roku 2010 -  956.783,30 zł.,
   b) w roku 2011 -  995.089,30 zł.,
3) 1.656.509,80 zł. -  Rejon IV:
   a) w roku 2010 -  828.254,90 zł.,
   b) w roku 2011 -  828.254,90 zł.,
4) 799.890,26zł. -  Skarpa Wiślana:
   a) w roku 2010 – 399.945,13 zł.,
   b) w roku 2011 – 399.945,13 zł.
§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2010 r. oraz  Budżet Miasta Płocka na 2011 r., a do czasu ich uchwalenia: projekt Budżetu Miasta  Płocka na 2010 r. oraz projekt Budżetu Miasta Płocka na 2011 r.:
      Dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 06/WGK.I/G,
      Dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie budżetowe nr 07/WGK.I/G,
      Dział 900, rozdział 90004, § 4300, zadanie budżetowe nr 01/WGK.I/P,
      Dział 900, rozdział 90003, § 4300, zadanie budżetowe nr 02/WGK.I/P.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
   
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz   Korga

 

U Z A S A D N I E N  I E


Konieczne jest zawarcie  przez Gminę – Miasto Płock umów na konserwację zieleni, utrzymanie czystości i porządku w Rejonie I, II, IV na czas określony od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 30 listopada 2011 r. oraz na Skarpie Wiślanej w Płocku na czas określony od  dnia  1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
Zawarcie umów na okres dwuletni usprawni wykonywanie prac w w/w zakresach ze względu na lepszą znajomość terenu oraz  organizację pracy  przez firmy na poszczególnych rejonach, co jest bardzo istotne szczególnie w podejmowaniu prac interwencyjnych, po godzinach pracy i w święta oraz prowadzeniu akcji zimowej na chodnikach, przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych.
 W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w umów określających wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi – 6.262.218,86 zł.. ( w roku 2010  - 3.111.956,43 zł., w roku 2011 – 3.150.262,43 zł.).  Powyższe kwoty wynikają z przeprowadzanych postępowań przetargowych.
Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 737
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji