Uchwała Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku.

Uchwała Nr 733/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie :  zmiany  Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 oraz art 41 ust 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 15 ust 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo przewozowe / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 50, poz. 601, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz 1112,  z 2003 roku Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 roku Nr 97, poz 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W Uchwale Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie; określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka  z o. o. zmienionej Uchwałą Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku,  dokonuje się następujących zmian :
w §  1 ust 1 pkt 1  dopisuje się :
„  linii nr 8   –  przystanek Popłacińska Stocznia
    linii nr 30  -  przystanek Harcerska Park/ Borowiczki Cukrownia” 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2005 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

  Uchwałą  Nr 364/XIX/03 Rady miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku,  określone zostały strefy przewozowe dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o., na terenie miasta Płocka   oraz sąsiednich gmin.  Uchwała Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku wprowadziła zmiany dotyczące wyłączenia przystanków: Proboszczewice Osiedle, Proboszczewice n. ż., Proboszczewice Pętla do strefy przewozowej B, co stwarzało możliwości dalszego rozwoju współpracy i rozszerzenia oferty w zakresie świadczenia usług przewozowych na terenie Gminy Stara Biała.
  Proponowana w przedstawionym projekcie uchwały zmiana dotyczy utworzenia nowych połączeń w związku z podpisaniem przez Spółkę  porozumień  z Gminą Duninów oraz Gminą Słupno.
Trasa linii wskazanych w projekcie uchwały przedstawia  się  następująco:
linia  nr 8    -  Płock -  Popłacin -  Brwilno
linia  nr 30  -  Płock -  Bielino    -  Liszyno  -  Słupno
Akceptacja proponowanej zmiany pozwoli na dalszy rozwój oraz rozszerzenie współpracy z sąsiednimi Gminami.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 070
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji