Załącznik do Uchwały Nr 759/LIII/10
S T A T U T MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

 

Załącznik do Uchwały Nr 759/LIII/10
Rady Miasta w Płocku z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

 


S T A T U T


MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY
W PŁOCKU

 

 

Płock, czerwiec 2010 rok

 

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Miejski Urząd Pracy w Płocku, zwany dalej ”MUP”, działa na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
2.Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy MUP należy do publicznych służb zatrudnienia.

§ 2

1.MUP jest jednostką organizacyjną Gminy - Miasta Płock, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
2.Siedziba MUP mieści się w Płocku. Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. 3 Maja 16.
3.Terenem działania MUP jest: Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.
4.MUP używa pieczątki podłużnej z podaniem nazwy jednostki w pełnym brzmieniu.

Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 3

MUP realizuje zadania w szczególności wynikające z:
          
1.ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.);
2.ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.);
3.ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
4.ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z późn. zm.);
5.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);
6.ustawy z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

7.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.);
8.ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.
z 2009r. Nr 152, poz. 1223);
9.oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

1.Do zadań statutowych MUP należy w szczególności:
1)opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
2)pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3)udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
4)udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc
w aktywnym poszukiwaniu pracy;
5)udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informacje zawodową;
6)rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
7)inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
8)inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających
w innych niż MUP instytucjach i organizacjach;
9)opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10)inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
11)współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
12)współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
13)przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14)wydawanie decyzji o:
a)uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego;
b)przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych
z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów;
c)obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy);
d)odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków,
o których mowa w art. 46 ustawy oraz innych świadczeń finansowanych
z Funduszu Pracy, o których mowa w art.76 ust.7a ustawy;
15)realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 2 lit. a-c ustawy w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 8 lit. c ustawy;
16)realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art.1 ust.3 pkt 2 lit. a-c ustawy
w szczególności przez:
a)realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
b)realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
17)realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
18)badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku
z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
19)organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Miejskiego Urzędu Pracy;
20)opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
21)realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
22)organizacja i realizowanie programów specjalnych;
23)udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określanych w ustawie lub innych przepisach prawa, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy;
24)współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art.4 ust. 4 ustawy;
25)inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych;
26)inicjowanie i realizowanie programów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych między innymi z budżetu Miasta Płocka.
2.Przy realizacji zadań, MUP współdziała z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, z radami zatrudnienia, z organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami lub podmiotami działającymi w sprawach zatrudnienia.

 

 


Rozdział III
Organizacja MUP

§ 5

1.Urzędem kieruje Dyrektor i ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
1)prowadzenie polityki kadrowej, w ramach przyznanego limitu zatrudnienia pracowników przez Prezydenta Miasta Płocka i planu finansowego na dany rok budżetowy,
2)wybór środków organizacyjno - technicznych prowadzących do wykonania nałożonych zadań,
3)gospodarowanie mieniem MUP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka,
4)dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi na zakup środków trwałych
i ruchomości.
2.Dyrektor w stosunku do Zastępców Dyrektora i pracowników MUP jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
3.Zastępców Dyrektora MUP - w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Płocka struktury organizacyjnej, powołuje i odwołuje Dyrektor MUP.
4.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora MUP wykonuje Prezydent Miasta Płocka.
5.Wynagrodzenie i warunki pracy Dyrektora MUP ustala Prezydent Miasta Płocka.
6.Do obowiązków Dyrektora MUP należy w szczególności:
1)organizowanie pracy MUP,
2)opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
3)dysponowanie środkami finansowymi MUP w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
4)wewnętrzna kontrola zarządcza,
5)reprezentowanie MUP na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami
i ustanawianie pełnomocników procesowych,
6)wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników MUP.

§ 6

1.Dyrektor MUP uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
2.Dyrektor MUP ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 7

1.Organizację i zasady funkcjonowania MUP określa Regulamin Organizacyjny Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.
2.Regulamin Organizacyjny MUP podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział IV
Majątek i finanse MUP

§ 8

1.Podstawą gospodarki finansowej MUP jest roczny plan finansowy.
2.Roczny Plan Finansowy Urzędu opracowuje Dyrektor MUP, dostosowując go do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na dany rok budżetowy.
3.Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
4.Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
                                                             
§ 9

Środki finansowe na działalność MUP pochodzą:
1.z budżetu Miasta Płocka
2.z innych źródeł finansowania określonych stosownymi przepisami prawa.

§ 10

1.Dyrektor wprowadza regulację płac, w tym zmianę wynagrodzeń pracowników MUP w ramach aktualnego planu finansowego na dany rok budżetowy za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
2.Limit zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na etaty w MUP określa - na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez jednostkę.
3.Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
§ 11

Regulamin wynagradzania pracowników MUP opracowuje Dyrektor MUP.

§ 12

1.MUP prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.

2.Decyzję w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do
3 500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor jednostki. W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.

 

 

 

Rozdział V
Nadzór i kontrola nad działalnością MUP

§ 13

1.Nadzór nad prowadzoną przez MUP gospodarką finansową sprawuje Prezydent Miasta Płocka.
2.Kontrole nad działalnością MUP i Dyrektora sprawuje Prezydent Miasta Płocka.
3.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

§ 14

1.MUP sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2.Kontrolę wewnętrzną w zakresie całokształtu działalności MUP, realizację wyznaczonych działań, koordynacji i poziomu merytorycznego organizuje i sprawuje Dyrektor MUP na podstawie przepisów o wewnętrznej kontroli zarządczej.
3.Regulamin wewnętrznej kontroli zarządczej opracowuje Dyrektor MUP.

Rozdział VI
Postanowienie końcowe

§ 15

Zmiany statutu dokonuje Rada Miasta Płocka w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 746
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji