UCHWAŁA NR 611/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 611/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456, 1530 i 1548) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka


               Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy – Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Zatwierdzenie ww sprawozdań następuje w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 09:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 191
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji