Uchwała Nr 908/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą - „Instalacja sygnalizacji świetlnej z półrogatkami”.

Uchwała Nr 908/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą  - „Instalacja sygnalizacji świetlnej z półrogatkami”.
         
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. nr 17, poz. 128)  oraz art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 789, nr 170, poz. 1652, nr 203, poz. 1966, Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 883, nr 96, poz. 959, nr 97, poz. 962, nr 173, poz. 1808, Dz.U. z 2005 r. nr 163, poz. 1362, nr 157, poz. 1314, nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. nr 12, poz. 63)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na:
1)   dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Instalacja sygnalizacji świetlnej z półrogatkami”, do kwoty 350 000zł,
2)   zawarcie porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej w sprawie  realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt.1.

§2

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2006r. – Dział 600, Rozdział 60016, § 4270, zadanie  nr 06/MZD/G Remonty nawierzchni jezdni i chodników.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

W wyniku rozbudowy osiedli położonych pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i Wisłą prognozuje się wzrost natężenia ruchu kołowego i pieszego. Ulice Słoneczna i Grabówka stanowią doskonałe połączenie centrum ze wschodnią zabudową miasta, z pominięciem zatłoczonej drogi krajowej – ulicy Wyszogrodzkiej. Pozostawienie znajdującego się tam przejazdu kolejowego jako niestrzeżonego może skutkować licznymi kolizjami, które w tym przypadku są zawsze tragiczne.
Należy uwzględnić również fakt, że wymienionym szlakiem kolejowym transportowane są przede wszystkim produkty niebezpieczne. Kolizja w takich okolicznościach może doprowadzić do nieprzewidywalnej katastrofy ekologicznej.
W związku z  powyższym Gmina Miasta Płocka podjęła rozmowy w sprawie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi z linią kolejową poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej z półrogatkami w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 168
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji