Uchwała Nr 308/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 108,58 m2 przy ul. Kolegialnej 13.

Uchwała Nr 308/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o powierzchni 108,58 m2 przy ul. Kolegialnej 13.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220 z 2002 r.) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Wyrazić  zgodę na wyłączenie z trybu przetargowego lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 108,58 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 13.

§ 2


Wyrazić zgodę na wynajęcie powyższego lokalu spółce „Polska Książka” sp. z o.o, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa z przeznaczeniem na księgarnię na okres 3 lat od daty zawarcia umowy.
 
§ 3


Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem lokalu po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


UZASADNIENIE

 
 W lokalu o pow. 108,58 m2 przy ul. Kolegialnej 13 od kilkudziesięciu lat funkcjonuje księgarnia. Z posiadanych dokumentów wynika, iż do 1990 r. księgarnia prowadzona była przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Dom Książki”. Od 1990 r. księgarnię prowadzi „Polska Książka” sp. zo.o, ul. Jasna 26, 00-054 Warszawa. Spółka przystępowała do kolejnych przetargów na najem przedmiotowego lokalu organizowanych przez Gminę. Do ostatniego z  przetargu na najem lokalu „Polska Książka” przystąpiła w styczniu 2001 r. W wyniku wygranego przetargu spółka zawarła umowę najmu z MZGM-TBS administratorem nieruchomości na okres 8 lat ze stawką za najem 35,00 zł/m2.
 W dn. 22.05.2003 r. spółka z uwagi na trudną sytuację finansową oraz konieczność znacznego ograniczenia działalności gospodarczej wystąpiła do MZGM-TBS sp. zo.o o  rozwiązanie umowy najmu. W dn. 1.07.2003 r. zawarte zostało  pomiędzy stronami porozumienie, na mocy którego MZGM-TBS wyraził zgodę na rozwiązanie umowy, a „Polska Książka” zobowiązała się do użytkowania lokalu do czasu wyłonienia przez Gminę nowego najemcy. Zgodnie z zasadami najmu przedmiotowy lokal skierowany został do wynajęcia w drodze przetargu. W pierwszym z przeprowadzonych przetargów brak było zainteresowanych wynajęciem lokalu.
 W dn. 26.08.2003 r. z wnioskiem o pomoc dla księgarni wystąpiła Pani Maria Rózga – członek Przewodnika Turystycznego. Konieczność umożliwienia dalszego funkcjonowania księgarni Pani Maria Rózga uzasadniała przede wszystkim wartościami historycznymi księgarni, która w tym samym miejscu funkcjonuje od lat i tym samym stanowi symbol dziedzictwa kulturowego i na stałe wkomponowała się w krajobraz miasta.
Jednocześnie „Polska Książka” sp. z o.o  pismem z dn. 15.09.2003 r. zwróciła się do MZGM-TBS z wnioskiem o rozważenie możliwości ustalenia niższej stawki czynszu za najem. MZGM – TBS sp. zo.o  poparł wniosek o utrzymanie działalności księgarskiej w lokalu, z uwagi na względy kulturalno-społeczne (księgarnia jako jedna z nielicznych wkomponowała się w obraz miasta) oraz brak zainteresowania wynajęciem lokalu.
Zgodnie z zasadami najmu gminnych lokali użytkowych, przyjętymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r. gminne lokale użytkowe wynajmowane są w trybie publicznych przetargów nieograniczonych (licytacji na wysokość stawki czynszu). Bez przetargu wynajęcie lokalu nastąpić może na potrzeby organizacji społecznych, kulturalnych, oświatowych, szkół itp. W innych przypadkach decyzje o wyłączeniu danego lokalu spod działania w/w uchwały (tj. wyłączeniu lokalu z trybu przetargowego) i wynajęciu go na inny niż w/w cel może, zgodnie z § 6 podjąć Rada Miasta Płocka. Wysokość stawki czynszu w lokalach wyłączonych spod przetargu ustala Prezydent Miasta Płocka, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej.     

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 138
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji