UCHWAŁA NR 38/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 38/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594,  poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (jednolity tekst Dz. U.  z 2012 r., poz. 1356 i poz. 405,   Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1563 oraz Dz. U. Z 2014 r., poz. 1188) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§  1
W załączniku do uchwały Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 grudnia        2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z  2003 r. Nr 13, poz. 395) zmienionej uchwałą Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 308, poz. 8314), Nr 431/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2012 r., poz. 6449), Nr 666/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 11648) i Nr 795/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r,  poz. 4821) wprowadza się następujące zmiany:

1)  ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży wydaje się po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla w okresach przejściowych do wyboru Rady Mieszkańców Osiedla. W przypadku nie podjęcia uchwały przez Radę Mieszkańców Osiedla lub Zarząd Osiedla  w sprawie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku do Rady przez uprawniony podmiot, uznaje się, że opinia jest pozytywna.”
§  2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 02 stycznia 2015, godzina 14:08)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 977
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 lutego 2018, godzina 15:05
 • Historia aktualizacji

 • 19 lutego 2018, godzina 15:05 Aktualizacja danych
  19 lutego 2018, godzina 15:04 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2015, godzina 14:09 Aktualizacja danych