UCHWAŁA NR 463/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy – Miasto Płock na lata 2008 – 2032

UCHWAŁA NR 463/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy – Miasto Płock na lata 2008 – 2032

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48 poz 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180 poz. 1111) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz 150, nr 111 poz. 708, nr 138 poz. 865, nr 154 poz. 958, nr 171 poz. 1056, nr 199 poz. 1227) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39 poz. 251, nr 88 poz. 587, Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227)


RADA  MIASTA  PŁOCKA
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy – Miasto Płock na lata 2008 – 2032” wprowadza się następujące zmiany:
Zapis w § 3 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE


Zmiana uchwały nr 448/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy – Miasto Płock na lata 2008 - 2032” spowodowana jest stosowanym dla aktów prawa miejscowego określeniem terminu wejścia w życie uchwały.
W Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zamieszcza się akty prawa miejscowego i inne akty prawne, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Ponieważ w myśl powyższego uchwała nie wymaga publikacji, należy określić jej termin wejścia w życie z dniem podjęcia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 09:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 185
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji