UCHWAŁA NR 421/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie inwentaryzacji i projektu demontażu schodów łączących Park na Górkach z podnóżem Skarpy Wiślanej w latach 2008 i 2009.

UCHWAŁA NR 421/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  na wykonanie inwentaryzacji i projektu demontażu schodów łączących Park na Górkach z podnóżem Skarpy Wiślanej w latach 2008 i 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) - Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

§1

Zezwala się na zawarcie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) przez Gminę - Miasto Płock umowy na wykonanie inwentaryzacji i projektu demontażu schodów łączących Park na Górkach z podnóżem Skarpy Wiślanej i zaangażowanie na ten cel środków finansowych w  wysokości
48 800,00 złotych (czterdzieści osiem tysięcy  osiemset  00/100) , w tym:
1) 43 920,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia  00/100)  w roku 2008,
2) 4 880,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt  00/100)  w roku 2009.

§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2008 rok dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - pozostała działalność,  § 4300 - zakup usług pozostałych  zadanie 02/WGK.I./G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku oraz  projekt Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok.

§3
Zobowiązania określone § 1 zostaną pokryte z wpływów  z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Pierwsze ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy na w/w zadanie (w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) ukazało się w dniu 09.09.2008 r. W związku z brakiem  ofert postępowanie ogłoszono po raz kolejny. Żadna z  firm nie była zainteresowana złożeniem oferty.
W dniu 14.10.2008 r. zaproszono do przedstawienia oferty firmę Betek Nieruchomości Sp. z o.o. z Płocka. Rozmowy z nią zostały powtórzone w dniu 04.11.2008 r. Firma Betek Nieruchomości Sp. z o.o. wyraziła zgodę na opracowanie wskazanego w treści uchwały projektu w terminie do końca  marca 2009 roku.
Wykonanie analizowanego projektu jest niezbędne z uwagi na to, iż schody stwarzają realne zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 410
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji