Uchwała Nr 765/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.

UCHWAŁA NR 765/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.

 Na podstawie art. 30  i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) – Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Nr 737/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 977/LVII/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku, Nr 183/XII/07 z dnia 12 września 2007 roku, Nr 500/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku i Nr 711/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2010 roku wyborów samorządowych.
§ 2
W obwodach głosowania, o których mowa w  § 1 wprowadza się zmiany:
- w obwodzie nr 59 dopisać ulice „Chełmińska” i „Bałtycka”.

§ 3
Tworzy się następujące obwody odrębne:
1.obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku,
2.obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku,
3.obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka

              Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


 Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy.
 Zmian w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rada Miasta Płocka w formie uchwały. Prezydent przedkłada Radzie Miasta wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany granic gminy, zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
 W przypadku przedłożonej uchwały Rady zmianami, o których stanowi ustawa jest uszczegółowienie polegające na dopisaniu nazw ulic nadanych uchwałami Rady.
 Uchwała Rady przewiduje również utworzenie obwodów odrębnych w dwóch szpitalach i Zakładzie Karnym, których utworzenie wynika z przepisów Ordynacji wyborczej.
 Zgodnie z art. 31 ust. 2 Ordynacji wyborczej wójt, burmistrz, prezydent miasta przedkłada radzie wnioski w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rady gminy, tj. nie później niż 12 sierpnia 2010 r., a rada dokonuje zmiany najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia wniosku. Zmiany wprowadzone tą uchwałą muszą zostać ujęte w uchwale dotyczącej zmian w podziale miasta Płocka na okręgi wyborcze.
 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 091
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji