UCHWAŁA NR 90/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.


UCHWAŁA NR 90/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1,2 i 4, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 roku   Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 roku Nr 127, poz. 880; z 2008 roku Nr 199, poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413; z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043;z 2011 roku Nr 32, poz. 159) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717,            Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 , poz. 327, Nr 13,8 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2011 rok Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka  z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Przystąpić do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku, w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 23MNe, 4EE, 39KD1/2 i 40KD1/2, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2011 rok, Dział 710, Rozdział 71004 § 4300 lub § 4170, Zadanie 01/WUS.II/G – Opracowania planistyczne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.


§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Przewodnicząca
         Rady Miasta Płocka


           Elżbieta Gapińska

 

Uzasadnienie


Teren, o którym mowa w § 1 uchwały o powierzchni około 1,25 ha położony jest pomiędzy ulicami: Czerwonych Kosynierów, Z. Rogowskiego i St. Szczęsnego i objęty jest ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została sporządzona „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka".

Analiza wykazała między innymi, że:
1)sieć miejskich przedszkoli od kilku lat nie zaspakaja potrzeb mieszkańców. Prognozuje się, że przy obecnej bazie lokalowej w roku szkolnym 2011/12 deficyt ten będzie wynosił około 800 miejsc,
2)szczególny deficyt miejsc odczuwają mieszkańcy osiedla Podolszyce Południe. Aktualnie na tym osiedlu funkcjonuje tylko jedno przedszkole – Miejskie Przedszkole Nr 4 liczące 190 dzieci (z oddziałem „0”), natomiast dzieci zameldowanych w wieku od 3-6 lat na tym osiedlu jest 516,
3)analizując liczbę dzieci (5 i 6 letnich) na większym obszarze, to jest zameldowanych na osiedlach Podolszyce Południe, Zielony Jar i Podolszyce Północ od 1 września 2011 roku należy zaplanować około 604 miejsc. Istnieje zagrożenie, że dla 3 i 4 latków pozostanie potencjalnie tylko 140 wolnych miejsc w przedszkolach na Podolszycach (Południe i Północ) przy potencjalnym zapotrzebowaniu wynoszącym 607 miejsc (ilość zameldowanych dzieci na obydwu osiedlach),
4)od 1 września 2011 roku obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci w wieku 5 lat. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełnienia tego obowiązku. Zapewnienie warunków do spełnienia tego obowiązku jest zadaniem gminy,
5)obszar objęty zmianą planu jest własnością Gminy Płock. Posiada dostęp do dróg publicznych oraz do infrastruktury technicznej,
6)proponowane zmiany planu są w zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka. Funkcja usług oświatowych będzie funkcją rozwijającą i uzupełniającą do wiodącej funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego ustaloną dla tego osiedla w studium.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 216/11 z dnia 9 marca 2011 roku uznał za zasadne przystąpienie do sporządzenia zmiany planu.

Proponowany zakres zmian planu:
1)zmienić przeznaczenie terenu,
2)ustalić w planie zasady realizacji miejsc parkingowych, w tym wskaźniki ilościowe i jakościowe na podstawie Uchwały Nr 557/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorzadu miasta Płocka w zakresie ustalania wymagań i obowiązku urzadzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Plocka oraz zasad przejęcia przez organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów, ze względu na zachowanie spójności tych ustaleń obowiązujących w poszczególnych strefach miasta,
3)zmienić lokalizację urządzeń elektroenergetyczne (wnętrzowa stacja transformatorowa).

 Zgodnie z art 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany planu miejscowego rozstrzyga Rada Miasta Płocka poprzez podjęcie uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 280
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji