UCHWAŁA NR 849/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 849/L/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 386/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4817), zmienionej uchwałą nr 462/XXVIII/2012 z dnia 30 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 7987) wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 pod nazwą „System Informacji Miejskiej Płocka Księga standardów”:

 

1) w części opisowej, w części pod tytułem „Wytyczne szczegółowe” zapisy dotyczące Poziomu P6 otrzymują brzmienie:

 

„Poziom P6 - Informacja przystankowa – informacja identyfikująca

Tablice przystankowe scalone będą z oznakowaniem drogowym przystanku autobusowego D-15. Na konstrukcji wsporczej znaku drogowego D-15 umieszczone będą  dodatkowe informacje jak: nazwa przystanku, numer przystanku, nazwa osiedla, numery linii komunikacyjnych oraz logo Płocka (w strefie konserwatorskiej kolorowy herb). Dodatkowym nośnikiem informacji pasażerskiej będą tablice umieszczone na konstrukcji wiaty przystankowej, od strony zatrzymującego się autobusu, zawierające informacje: nazwa przystanku, numer przystanku, nazwa osiedla, numery linii komunikacyjnych oraz logo Płocka (w strefie konserwatorskiej kolorowy herb). W przypadku zamontowania na przystanku konstrukcji wyposażonej w elektroniczną tablicę informacji pasażerskiej, tablica ta zawierać będzie informacje: nazwę przystanku, numer przystanku, nazwę osiedla, logo Płocka (w strefie konserwatorskiej kolorowy herb) oraz stałe oznaczenie kolumny wyświetlającej numer linii, kierunek oraz godzinę odjazdu. W przypadku występowania tablicy na wiacie przystankowej razem z zamontowaną na przystanku konstrukcją wyposażoną w elektroniczną tablicę informacji pasażerskiej, tablica na konstrukcji znaku D-15 nie jest montowana.

Treści tablic z informacją przystankową tworzone powinny być zgodnie z wzorami przedstawionymi w części graficznej. Wszystkie tablice przystankowe wykonane muszą być wg wytycznych konstrukcyjno-technologicznych i w sposób określony w części graficznej. Każda lokalizacja tablicy przystankowej powinna posiadać właściwe zezwolenia na montaż ”;

 

2) w części graficznej, w części dotyczącej Poziomu P6 pod tytułem „Informacja przystankowa” wzory tablic zastępuje się wzorami zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 15 września 2014 r.

 

 

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 sierpnia 2014, godzina 14:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 134
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji