projekty uchwał
Sesja II - 19-12-2014

OBWIESZCZENIE 

 

Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż  w dniu 19 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 (piątek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1  (I piętro) odbędzie się II Sesja Rady Miasta Płocka.

 

Do pobrania: projekty uchwał

 

Porządek obrad    

1/ Otwarcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka.

2/ Złożenie ślubowania przez radnych.

3/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4/ Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2014 roku.

5/ Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta Płocka z 27.11.2014 roku.

6/ Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

 

1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2014-2030,

2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2014,

3. ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Płocka,

4. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-2020,

5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,

6. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

7. wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie wykonywania zadań na rzecz mieszkańców powiatu płockiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku,

8. sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały,

9. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,

10. ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

11. ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,

12. ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

13. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,

14. ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miasta Płocka,

15. powołania doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,

16. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,

17. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

18. wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,

19. wyboru Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

20. wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,

21. wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,

22. wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka,

23. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka,

24. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,

25. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka,

26. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej  Rady Miasta Płocka,

27. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka,

28. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka,

29. wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji ds. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka.

 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

 

7/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

8/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.

9/ Interpelacje i zapytania radnych.

10/ Odpowiedzi na interpelacje.

11/ Sprawy różne.

12/ Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

/-/ Artur Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 12 grudnia 2014, godzina 14:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji