UCHWAŁA NR 55/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 55/V/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 24 lutego 2015 roku

 

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2015 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) i § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1

Przyjmuje się plany pracy sześciu stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2015 rok:

1. Komisji Rewizyjnej

2. Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej

3. Komisji Gospodarki Komunalnej

4. Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

5. Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej

6. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Upoważnia się Przewodniczących Komisji do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 25 lutego 2015, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 239
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji