UCHWAŁA NR 16/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 16/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z § 26 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 4040, z 2013 r. poz. 583 i poz. 6057 i z 2014 r. poz. 251)– Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Ustala się skład osobowy Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka:
1. Marcin Flakiewicz
2. Wojciech Hetkowski
3. Artur Jaroszewski
4. Tomasz Kolczyński
5. Tomasz Kominek
6. Grzegorz Lewicki
7. Joanna Olejnik
8. Barbara Smardzewska-Czmiel
9. Michał Sosnowski
10. Piotr Szpakowicz.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                          Przewodniczący
                                               Rady Miasta Płocka


                                               Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 842
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji