Uchwała Nr 974/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała Nr 974/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
                  
Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt. 9 lit. a  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, i z 2006r. Nr 17, poz. 128 )  i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191  ze zm. z 1990r Nr 43 poz. 253, Nr 92 poz. 541, z 1991r. Nr 34 poz. 151, z 1992r. Nr 6 poz. 20, z 1993r. Nr 40 poz. 180, z 1994r. Nr 1 poz. 3, Nr  65 poz. 285, z 1996r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i z 2004r. Nr 141 poz. 1492) –

Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Podjąć zamiar nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Płocku przy ul. Swojskiej i Synów Pułku oznaczonej numerami geodezyjnymi: nr 478/1 o pow. 0.0160 ha, 479/1 o pow. 0.0258 ha, nr 481/11  o pow. 0.0163 ha i nr 386/9 o pow. 0.0894 ha uregulowanej w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych w księdze wieczystej KW – 93557/2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek właścicieli nieruchomości Prezydent Miasta Płocka w dniu 13.07.1990r. zatwierdził decyzją Nr G.8414-92/1990r. podział nieruchomości położonych w Płocku – obręb „1” Podolszyce – Borowiczki, stanowiące własność osób fizycznych. W wyniku podziału powstały działki o numerach geodezyjnych nr: 478/1, nr 479/1, 481/11 i 386/9 o pow. łącznej 0.1475 ha, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Płocka stanowią poszerzenie istniejącej ul. Swojskiej oraz pod nowopowstałą ulicę Synów Pułku – drogi gminne.  Grunty wydzielone pod ulicę z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminny  (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm. ) do zadań własnych gminy należy zaspakajanie potrzeb wspólnoty, w tym sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, przejęcie na własność wspomnianej nieruchomości pozwoli na realizację zadań statutowych gminy.
Powyższe odbywa się poprzez przyjęcie niniejszego projektu uchwały Rady Miasta Płocka, a następnie wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację przedmiotowej nieruchomości.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 14:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 387
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji