Uchwała Nr 742/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych.

Uchwała Nr 742/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii  zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) oraz § 1 ust. 1 i § 3 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 61, poz. 708, z 2001 roku Dz. U. Nr 34, poz. 393, z 2002 roku Dz. U. Nr 210, poz. 1785, z 2004 roku Dz. U. Nr 47, poz. 447, z 2005 roku Dz. U. Nr 34, poz. 308), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii  zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych wprowadza sie następującą zmianę:
w wykazie budżetowych jednostek organizacyjnych objętych regulacją wynagrodzeń pracowników w części - jednostki budżetowe, dodaje się punkt o brzmieniu:
 „5. Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej”.

§ 2.

Pozostałe zapisy w Uchwale Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku ustalone zostało najniższe wynagrodzenie w I – szej kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych miasta Płocka. Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały ustala wykaz budżetowych jednostek organizacyjnych, w których pracownicy wynagradzani są zgodnie z tabelą opracowaną w oparciu o wielkości przyjęte przez Radę Miasta Płocka. Proponowana zmiana do ww. uchwały polega na rozszerzeniu wykazu jednostek budżetowych tj. wprowadzeniu jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 078
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji