UCHWAŁA NR 96/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015.

UCHWAŁA NR 96/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015”.

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2015”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

            Przewodniczący 

         Rady Miasta Płocka 

 

 

  Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 561
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji