Uchwała Nr 959/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 w Płocku i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla in blaco.

Uchwała Nr 959/LVII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:  Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla in blaco.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art.58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz.1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Płocka umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia  pn.: „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku” w wysokości 100.000,00 zł. ze środków Ministerstwa Sportu i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie  weksla „in blanco” Gminy Płock na zasadach określonych w w/w umowie i deklaracji do weksla. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

W Budżecie Miasta Płocka na  2006r przewidziano  realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa  boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole  Podstawowej nr 11 w Płocku”.  Dla powyższego przedsięwzięcia  przyznane zostały środki  finansowe z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie boisk i urządzeń sportowych  w 2006 roku w wysokości 100.000,00 zł.
Zgodnie z zasadami i trybem dofinansowania inwestycji sportowych przez Ministerstwo Sportu należy zabezpieczyć prawidłowe wydatkowanie otrzymanych środków w  formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 362
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 czerwca 2006, godzina 13:36
  • Historia aktualizacji

  • 29 czerwca 2006, godzina 13:36 Aktualizacja danych