projekty uchwał
Sesja IX - 19-04-2011

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącej Rady Miasta Płocka

Do pobrania: projekty uchwał

Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 19 kwietnia 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się IX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja z realizacji Programu na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2008 – 2012 w roku 2010.
4/ Informacja z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009 – 2014 w roku 2010 i ocena współpracy spółek miejskich ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5/ Informacja o stanie zadłużenia miasta Płocka na 31 grudnia 2010 roku.
6/ Raport za 2010 rok z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2009- 2011.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad VII Uroczystej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 23 marca 2011 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
3. określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
4. ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku,
5. przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Płock”,
6. przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Fiat 126 P nr rejestracyjny SKW 8316,
7. zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
8. zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumień w sprawie realizacji zadań w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 roku,
9. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych,
10. ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235),
11. ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235),
12. ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235),
13. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
14. ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,
15. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego,
16. przystąpienia Gminy – Miasto Płock do projektu badawczo - rozwojowego „E - administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej” finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,
Poddziałanie 1.3.1 – Projekty rozwojowe,
17. przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
18. zmiany Uchwały Nr 178/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku wyrażającej zgodę na wzniesienie pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego na placu Gabriela Narutowicza w Płocku,
19. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Rembielińskiego, Rutskich, Gwardii Ludowej, Bielską, Kochanowskiego, Bielska
Obrońców Westerplatte i Mickiewicza w Płocku,
20. zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka,
21. umowy pomiędzy Gminą Miasto Płock a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Muzeum Mazowieckie w Płocku pn.: Organizacja III Jarmarku Tumskiego
oraz zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku,
22. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
23. zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja
2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka,
24. uchylenia Uchwały Nr 99/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku, Obręb 9, w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1559/2, 1561/3 oraz 1561/7,
25. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Miodowej w Płocku,
26. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od kwietnia do grudnia 2011 roku.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
/-/Elżbieta Gapińska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 12 kwietnia 2011, godzina 20:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 809
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji