UCHWAŁA NR 1003/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Wyspiańskiego w Płocku.

UCHWAŁA NR 1003/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie: wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Płock przy ul. Wyspiańskiego w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr17, poz. 128)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r.  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;                                       

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  gruntu o pow. 500 m2 zlokalizowanego  jako część działek nr 11/5 i nr 12 przy ul. Wyspiańskiego w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres jednego roku od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Z wnioskiem o  dzierżawę  gruntu o pow. 500 m 2  zlokalizowanego jako część  działek nr 11/5 i nr 12 przy ul. Wyspiańskiego w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Poprzednie umowy dzierżawy  obejmowały okresy: od 01.07.2001r. do 30.06.2004r. i od 01.09.2004r. do 30.06.2006r. oraz bezumowne korzystanie w okresie od 01.07.2004r. do 31.08.2004r. to jest łącznie 60 m-cy.
Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania pozytywnie zaopiniował wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004r. §6 ust.1 lit.c w sprawie zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Płockna na okres powyżej 3 lat Prezydent samodzielnie decyduje w sprawach wydzierżawienia nieruchomości  pod uprawy  na okres do 5 lat grunty o pow. do 5 ha.
Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 425
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji