Uchwała Nr 763/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 510 /XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

Uchwała Nr 763/XLIV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 sierpnia 2005 roku

w sprawie:  zmiany  Uchwały Nr  510 /XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 oraz art 41 ust 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U. Nr 113,  poz. 984, Dz. U. Nr 153,  poz. 1271, Dz. U. Nr 214,  poz. 1806; Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz 1055 i Nr 116, poz. 1203)  w związku  z  art. 15 ust 5  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku  Prawo przewozowe / tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 50, poz. 601, z 2001 roku Nr 125, poz. 1371, z 2002 roku Dz. U.  Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz 1112,  z 2003 roku Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 roku Nr 97, poz 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§  1

W Załączniku Nr 1 pt.  „ Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego” do  Uchwały  Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia  28 marca  2000 roku w sprawie; określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego  dokonuje się następujących zmian:

W  rozdziale I pkt 4:
  1)   lit c w miejsce dotychczasowego otrzymuje nowe brzmienie:

„ c) Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona  pobierają właściwą należność za przewóz i
      opłatę dodatkową albo wystawiają  wezwanie do zapłaty w  razie :
stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu  przewozu,
stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie  do bezpłatnego  albo ulgowego przejazdu.”

2)   po lit.  c dopisuje się lit. d   o następującym  brzmieniu:

„ d) Pobrana  należność i opłata dodatkowa, o których mowa w pkt. c,  po uiszczeniu opłaty
      manipulacyjnej podlegają  zwrotowi a w przypadku wezwania do zapłaty umorzeniu, w
      przypadku udokumentowania  przez pasażera nie później niż w terminie 7 dni od dnia
      przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Przepis,  stosuje się również
      do   zwrotu i umarzania należności za przewóz i  opłaty dodatkowej  w razie posiadania przez
      podróżnego ważnego dokumentu przewozu,  którego nie miał podczas przejazdu.”

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3

1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 510 /XXV/00 z dnia 28 marca 2000 roku, Rada Miasta Płocka określiła przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego zapisane w załączniku do niniejszej uchwały  pt. Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego”.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy – Prawo przewozowe / Dz. U.  z 2004 roku Nr 281 poz. 2780/ wprowadziła następujące zmiany w art. 33 a, 
ust 3 otrzymał brzmienie:

„ 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

do ust 3 dopisane zostały ust. 3 a – 3 c w brzmieniu:

„ 3 a .  W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego nie później niż w terminie 7 dni  od dnia przewozu uprawnień do bezpłatnego i ulgowego przejazdu.

    3 b. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał
    podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje
   się przepis. ust 3 a zdanie drugie.

   3 c. Przewoźnik może określić w regulaminie przewozu lub taryfie  obniżenie wysokości
   opłaty dodatkowej  w razie natychmiastowego jej uiszczenia lub w terminie wyznaczonym w
  wezwaniu do zapłaty.”

W związku z powyższym zachodzi potrzeba  dokonania zmian w „  Przepisach porządkowych dla gminnego transportu według proponowanych w przedstawionym Radzie Miasta projekcie  uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 26 sierpnia 2005, godzina 08:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 088
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji