projekty uchwał
Sesja XXIV - 27-05-2008

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 maja 2008 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXIV Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad

1/ Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą.
4/ Informacja wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
5/ Ocena estetyki miasta, stan zieleni miejskiej oraz Skarpy Wiślanej.
6/ Płockie Nabrzeże Wiślane – omówienie całokształtu inwestycji (w tym zapoznanie radnych z planami i założeniami).
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok,

2. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy,

3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku i ustalenia dopłaty dla grup taryfowych,

4. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia w sprawie wykonania w 2008 roku zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,

5. wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu zlokalizowanego przy ul. Kredytowej Państwu Renacie i Włodzimierzowi Grabowskim, zam. Dobrzyńska 8 m 2 w Płocku ,

6. uchylenia Uchwały Nr 168/XI/07 Rady Miasta Płocka w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 33 o pow. 48,46 m2 wraz z oddaniem udziału w gruncie w wieczyste użytkowanie, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży,

7. wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w Płocku przy ul. Nowy Rynek 18,

8. przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013”,

9. zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka,

10. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Gościniec i rzeki Rosicy w Płocku,

11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Chorągwią Mazowiecką Związku Harcerstwa Polskiego na okres przekraczający rok budżetowy,

12. uchylenia uchwały nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. oraz zmiany uchwały nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 r. ,

13. zmiany wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Płocka,

14. wytypowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 20 maja 2008, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 978
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji