UCHWAŁA NR 645/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn 406,4/560 – Magistrala C – II etap w Płocku”

UCHWAŁA NR 645/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn  406,4/560 – Magistrala C – II etap w Płocku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”i” ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 Dz. U. Nr  214, poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055), art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz.594, Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz.1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr  210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu pożyczki do kwoty 3.589.300,00 zł. zaciągniętej w 2005 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn  406,4/560 – Magistrala C - II etap w Płocku”.  

§ 2

Poręczenie obowiązuje w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie pożyczki, nie później niż do dnia 31.12.2019 roku.

§ 3

Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów miasta z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty, o której mowa w §1 Uchwały powiększonej o należne odsetki, tj. do łącznej kwoty 4.578.601,00 zł.

§ 5

Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 241
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji