UCHWAŁA NR 521/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 521/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w niżej określonej wysokości przez:
1) Gminę - Miasto Płock – Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku (Sala Sportowa, Pl. Dąbrowskiego 2a) w zakresie usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
a) w 2009 roku – 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych,
b) w 2010 roku – 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych,
 c) w 2011 roku – 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych,
d) w 2012 roku – 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych,
e) w 2013 roku – 17.000,00 (siedemnaście tysięcy) złotych,
 f) w 2014 roku – 8.500,00 (osiem tysięcy pięćset) złotych,
2) Gminę - Miasto Płock – w zakresie kosztów odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych:
a) w 2011 roku – 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
b) w 2012 roku – 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
§ 2
Źródło finansowania:
1) w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 1 - plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku określony w Budżecie Miasta Płocka na lata 2009 – 2014,
2) w zakresie zobowiązań wynikających z umów określonych w § 1 pkt 2 - plan finansowy Urzędu Miasta Płocka określony w budżecie miasta Płocka na lata 2011 – 2012 w dziale 700, rozdziale 70095.
§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


W związku z koniecznością zawarcia przez Gminę - Miasto Płock Miejski Zespół Obiektów Sportowych umowy, której przedmiotem są usługi w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sali Sportowej przy placu Dąbrowskiego 2a, a także przez Gminę – Miasto Płock umowy dotyczącej odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, na okres przekraczający rok budżetowy, niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ww. umów, określającej wysokość środków zaanagażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi 367.500,00 zł. (w roku 2009 – 5.000,00 zł., w roku 2010 – 10.000,00 zł., w roku 2011 – 262.000,00 zł., w roku 2012 – 65.000,00 zł.). Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 972
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji