UCHWAŁA NR 598/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

UCHWAŁA NR 598/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie pozbawienia ulicy Pocztowa  dotychczasowej kategorii drogi powiatowej  i zaliczenia  jej do kategorii dróg  gminnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 6a ust.2, art.7 ust.1 i 2 i art.10 ust.1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1

1.Pozbawia się ulicę Pocztową, leżącą w granicach administracyjnych miasta Płocka w ciągu drogi powiatowej nr 6902W dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zalicza się ją do kategorii dróg gminnych z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r..
2.Pozbawienie drogi, o której mowa w ust. 1 dotychczasowej kategorii, następuje na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płocku z powodu pozbawienia jej kategorii drogi powiatowej na całej długości poza granicami miasta.
 
§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


Uzasadnienie


Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Płocku, będącego zarządcą dróg powiatowych poza granicami administracyjnymi miasta Płocka, a znajdujących się na terenie powiatu płockiego, Prezydent Miasta Płocka na podstawie  art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zaopiniował pozytywnie pozbawienie ulicy Pocztowa kategorii drogi powiatowej.
 
Zgodnie z art. 10 ust.1-2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. A zatem organem tym jest Rada Miasta Płocka.
 
Na podstawie art. 10 ust. 3 w/w ustawy, pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 09:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 868
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji