Załącznik do Uchwały Nr 744/LIII/10
STATUT Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku

Załącznik do Uchwały Nr 744/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

STATUT

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku

 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1

1.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku, zwany w dalszej części statutu Inspektoratem działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
2.Inspektorat jest jednostką budżetową administracji zespolonej.
3.Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1.Siedziba inspektoratu mieści się w budynku przy Placu Dąbrowskiego 4, 09-400 Płock.
2.Obszarem działania jest teren miasta Płocka- miasta na prawach powiatu.

Rozdział II
Przedmiot działalności

§ 3

1.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania z zakresu administraji rządowej wynikającej z  ustawy, o  której mowa w § 1 pkt 1,  polegające w szczególności na:
1)  prowadzenie  inspekcji budów w zakresie prawidłowego  przebiegu procesu
     budowlanego, 
            2)  kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym,
            3)  prowadzeniu kontroli wyrobów budowlanych,
4)  prowadzeniu postępowań w sprawach katastrof budowlanych,
5)  przeprowadzaniu obowiązkowej kontroli  obiektów oddawanych do użytkowania,
6)  współdziałaniu z organami kontroli państwowej,
7)  wydawaniu decyzji i postanowień administracyjnych,
8)  prowadzeniu  postępowań  administracyjnych i  egzekucyjnych,
9)  prowadzeniu   ewidencji  decyzji  i  postanowień  i  ogłoszeń  wydawanych  przez  organ
     administracji architektoniczno – budowlanej,
10)prowadzeniu ewidencji rozpoczętych  i oddanych do użytkowania obiektów 
     budowlanych
11)prowadzeniu ewidencji zaświadczeń o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych,
12)sporządzaniu  sprawozdań  określonych przez   Głównego i  Wojewódzkiego   Inspektora
     Nadzoru  Budowlanego oraz  Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Rozdział III
Organizacja i zarządzenie

§ 4

1.Inspektoratem kieruje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
2.Organizację i zasady funkcjonowania Inspektoratu określa regulamin organizacyjny.
3.Prawa i obowiązki pracowników regulują przepisy ustawy o pracownikach służby cywilnej i przepisy prawa pracy.

§ 5

1.Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
2.Zwierzchnikiem służbowym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Prezydent Miasta Płocka.
3.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego pod względem merytorycznym podlega Wojewódzkiemu  Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
4.Wynagrodzenie dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ustala Prezydent Miasta Płocka.
5.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w stosunku do podległych pracowników Inspektoratu wykonuje uprawnienia kierownika – pracodawcy.
6.Stosunek pracy z pracownikami Inspektoratu nawiązuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
7.Wynagrodzenia dla pracowników Inspektoratu, w ramach posiadanych środków, ustala Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
8.Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Inspektoratu upoważniony jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  w ramach posiadanych upoważnień.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 6
  
1.Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Państwa, budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
2.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
3.Wszelkie wpływy uzyskane przez jednostkę stanowią dochody budżetu.
4.Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów.
5.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
6.Sprawozdania finansowe i budżetowe jednostka  sporządza i  terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
7.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
8.Decyzję w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500,00 zł podejmuje samodzielnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.
9.Limit zatrudnienia  w przeliczeniu na pełne etaty określa -  na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez jednostkę.
10.Zmiana zatrudnienia  powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
11.Wprowadzanie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
12.Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowania zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 7

1.Każdorazowe dokonywanie zmian w statucie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odbywa się w trybie określonym dla niniejszego statutu.
2.Za przestrzeganie niniejszego statutu odpowiedzialny jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 802
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji