Uchwała Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Uchwała Nr 364/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie: określenia stref przewozowych dla działalności przewozowej  lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na terenie miasta Płocka i sąsiednich gmin środkami komunikacji miejskiej przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U.  z 2000 r. Nr 50, poz.601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.


1.Określa się dla działalności przewozowej lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o. z siedzibą w Płocku następujące strefy przewozowe:
1)strefę A wyznaczają granice administracyjne miasta Płocka , a dla linii:
linii nr 1 – przystanek Trzepowo n/ż
linii nr 4 – przystanek Borowiczki Pocztowa
linii nr 5 – przystanek Biała Nowa I
linii nr 6 – przystanek Trzepowo /ZSR/
linii nr 11 – przystanek Biała /Zakonnice/
linii nr 12 – przystanek Mirosław
linii nr 16 – przystanek Biała Stara
linii nr 17 – przystanek Maszewo Pętla
linii nr 18 – przystanek Maszewo Pętla
linii nr 21 – przystanek Jordanów
linii nr 23 – przystanek Maszewo n/Wisłą
linii nr 25 – przystanek Mirosław
linii nr 27 – przystanek Pieńki I
linii nr 28 – przystanek Wyszogrodzka Mirosław
2)strefę B wyznaczają granice określone dla linii wymienionych w pkt 1)  oraz dla linii:
linii nr 5 – przystanek Kobierniki II
linii nr 6 – przystanek Proboszczewice I
linii nr 16 – przystanek Miłodróż
linii nr 17 – przystanek Sikórz II
linii nr 28 – przystanek Klonowa II
3)strefa C obowiązuje poza granicami określonymi dla linii wymienionych w pkt 2).
2.Granice strefy oznacza się tabliczką z napisem „granica strefy”, którą umieszcza się na przystanku komunikacji.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.


 

Przewodniczący
Rady miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


 

Uzasadnienie


Aktualnie obszar świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej podzielony jest na 3 strefy:
1.strefa miejska, zawarta w granicach administracyjnych miasta
2.strefa podmiejska I – do 10 km liczonych od centrum miasta
3.strefa podmiejska II – powyżej 10 km liczonych od centrum miasta
Podział ten został zatwierdzony  w 1990 r.

Przedstawiona w projekcie uchwały propozycja stref na liniach podmiejskich i podział obszaru świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej na strefy A, B, C podyktowany jest:
1.rozszerzaniem granic administracyjnych miasta
2.analizą skupisk ludności na terenach podmiejskich
3.możliwością pozyskania nowych pasażerów z  Gminy Stara Biała oraz innych Gmin ościennych

Rozszerzenie granic administracyjnych miasta spowodowało, że na niektórych liniach autobusowych, granica strefy miejskiej znajduje się w odległości około 10 km od centrum miasta, czyli pokrywa się z granicą obecnej strefy I podmiejskiej. W związku z tym w strefie I podmiejskiej znajduje się tylko  jeden przystanek autobusowy, zlokalizowany w niewielkiej odległości od granic miasta. Pozostałe przystanki tej linii zaliczane są już do strefy II podmiejskiej.
Zaobserwowano ponadto zjawisko stałego lub sezonowego osiedlania się dużej grupy ludności Płocka na terenach usytuowanych poza granicami miasta. W celu pozyskania tej grupy mieszkańców, jako potencjalnych odbiorców usług przewozowych, wskazanym jest przedstawić propozycję zawierającą warunki, które stanowić będą alternatywę dla korzystania z samochodów osobowych, czy środków transportu proponowanych przez innych przewoźników. Ponieważ niektóre firmy konkurencyjne świadczą przewozy na tych terenach w cenach zbliżonych do cen biletów usług Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. obowiązujących w obecnej I strefie podmiejskiej, stąd wniosek o rozszerzenie granic tej strefy, aby umożliwić Spółce skuteczną konkurencję cenową z innymi przewoźnikami.


Realizacja wniosku dotyczącego zmiany stref na liniach podmiejskich zapewni  świadczenie usług w zakresie komunikacji miejskiej na terenach gmin ościennych, pozwoli Spółce na pozyskanie nowych odbiorców oraz zwiększenie wpływów stanowiących przychód Spółki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 269
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji