UCHWAŁA NR 996/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 01.08.2005 roku.

UCHWAŁA NR 996/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 01.08.2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759  z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę z dnia 01.08.2005 roku  Pana Rafała Jeznacha dotyczącą drogi dojazdowej do działki nr 170 położonej przy ul. Granicznej 53 w Płocku uznaje się za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W sierpniu 2005 roku Pan Rafał Jeznach złożył skargę na niewłaściwe działanie Urzędu Miasta Płocka w zakresie ustalenia drogi dojazdowej do działki nr 170 położonej w Płocku przy ul. Granicznej 53.
Skarga pierwotnie była kierowana do Ministra Infrastruktury w Warszawie, który przesłał ją Radzie Miasta Płocka celem załatwienia według kompetencji.
Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka, która z tematem zapoznała się wstępnie na posiedzeniu w dniu 14 września 2005r.  . Komisja ustaliła wtedy , że skargą zajmie się po zakończeniu sprawy sadowej wniesionej do Sądu Rejonowego w Płocku przez Pana Rafała Jeznacha . Sprawa sądowa zakończyła się w marcu 2006 roku, o czym Komisja Rewizyjna została powiadomiona przez Pana Rafała Jeznacha pismem z dnia 16 czerwca 2006r. i stąd też ostatecznie rozpatrzyła skargę na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2006 roku .
Badając skargę na tym posiedzeniu Komisja wysłuchała tak Pana Jeznacha jak też urzędników Urzędu Miasta Płocka w tym dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury , Geodezji i Katastru Panią Iwonę Wierzbicką oraz Radcę Prawnego Panią Katarzynę Majzner . Komisja doszła do wniosku , że są dwa sposoby rozwiązania problemu drogi dojazdowej do działki Pana Rafała Jeznacha , a mianowicie poprzez opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu lub złożenie przez Pana R. Jeznacha wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy . Opracowanie planu jest rozpoczęte ale procedura będzie długotrwała , natomiast wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy leży w gestii uprawnień Pana R. Jeznacha (tylko on może taki wniosek złożyć).
Stąd też należy uznać, że skarga jest nieuzasadniona i taki też projekt uchwały został Wysokiej Radzie przedstawiony do podjęcia.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 158
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji