UCHWAŁA Nr 605/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości oznaczonych nr działek 840/2 i 840/13 położonych w Płocku przy ul.Kościuszki 13 stanowiących własność Gminy Płock będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, na nieruchomości oznaczone nr działek 2806/5, 2807/2 położone w Płocku przy ul.Kolejowej stanowiące własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR 605/XXXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2004 roku

w sprawie: zamiany nieruchomości  oznaczonych  nr działek  840/2 i 840/13 położonych w Płocku przy ul.Kościuszki 13 stanowiących własność Gminy Płock będących  w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, na nieruchomości  oznaczone  nr działek  2806/5, 2807/2  położone w Płocku przy ul.Kolejowej  stanowiące własność Skarbu Państwa.

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984:   Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r, Nr 80, poz.717,Nr 162 poz.1568:Dz.U.z 2004r      Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ), w oparciu o art.13 ust.1, art.14 ust.3  i 5, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r Nr 46 poz.543, ze zm.Dz.U z 2001r. Nr 129 poz.1447:Nr154 poz.1800: Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676:     Nr 126 poz.1070: Nr 113 poz.984: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U            z  2003 r. Nr 80 poz. 717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz.2124 , Dz.U z 2004r Nr 6 poz.39:Nr 19 poz.177 )
Rada Miasta Płocka  postanawia:


§ 1.

Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości  Gminy Płock będących w  użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, położonych w Płocku przy ul. Kościuszki 13 oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
a) działka nie zabudowana oznaczona nr 840/2 o pow. 140 m2 Kw 65879,
b) działka zabudowana garażami oznaczona nr 840/13 o pow. 185 m2, Kw 65879.       
na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa, położone w Płocku przy ul.Kolejowej oznaczone w ewidencji gruntów jako :
a) działka  nie zabudowana oznaczona nr  2806/7 o pow. 820 m2, Kw 63730,
b) działka  nie zabudowana oznaczona nr 2807/2 o pow.1055 m2, Kw 63730.

§ 2.


Zamiana odbędzie się bez dopłat.

§ 3.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050   - wykupy gruntów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 25 listopada 2004, godzina 09:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 455
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 25 listopada 2004, godzina 09:31
  • Historia aktualizacji

  • 25 listopada 2004, godzina 09:31 Aktualizacja danych