UCHWAŁA NR 56/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock przy ul. Chopina w Płocku.


UCHWAŁA NR 56/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku


w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność  Gminy – Miasto Płock przy ul.  Chopina w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128 ,Nr 181, poz.1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i poz.146) oraz  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 t.j.) Rada Miasta Płocka  uchwala   co następuje;

§ 1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych  oznaczonych  jako część działek nr 633/1 i nr 633/3 przy ul.Chopina o łącznej pow. 2874 m2 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Płocku, Spółka Akcyjna  z przeznaczeniem na parking i plac manewrowy na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka

Elżbieta  Gapińska


U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E
 
Pismem Nr PKS S.A. -23/UD/2/2010 z dnia 2010.12.02.  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku Spółka Acyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Płocka z prośbą  o możliwość  użytkowania w roku bieżącym z nieruchomości oznaczonych jako działki nr 633/1  i  nr 633/3 o łącznej pow. 2874 m 2  przy ul. Chopina w Płocku z przeznaczeniem na parking i plac manewrowy.
Poprzednie umowy dzierżawy obejmowały okres 127 m-cy oraz bezumowne korzystanie w roku 2010 przez  12 m-cy.
Ponieważ w roku 2011 nie przewiduje się sprzedaży ww. nieruchomości  istnieje możliwość jej wydzierżawienie.

Kompetencje w zakresie wyrażenia zgody na wydzierżawienie należą do Rady Miasta Płocka.  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 313
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji