UCHWAŁA Nr 261/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1024/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku zmieniającej uchwałę Nr 1042/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych- Jednostka Budżetowa.

UCHWAŁA Nr 261/XIV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 2 września 2003 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr 1024/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku zmieniającej uchwałę  Nr 1042/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych- Jednostka Budżetowa.


          Na podstawie art. art.18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit.”i” w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806), art. 5 ust.9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496; z 1997r. Nr 28, poz.153, Nr 141, poz.943, z 1998r. Nr 117, poz.759, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr 12,poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz.1615, z 2002r. Nr 41, poz.362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185,Nr 200, poz. 1683; z 2003 Nr 6, poz.65) w związku z Uchwałą Nr 433/XLIV/93 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do realizacji zadań oświaty - Rada Miasta postanawia:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1024/LXIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002 roku „Statut Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

Uzasadnienie

      Nowelizacja przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz zmiana zakresu zadań powierzonych Zarządowi Jednostek Oświatowych stanowi podstawę zmiany statutu Zarządu Jednostek Oświatowych.
W szczególności - na mocy art.11 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. w brzmieniu nadanym  art. 43 ustawy z dnia  20 czerwca 2002r.  (Dz.U. Nr 113, poz. 984) o  bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, do pełnienia funkcji organu gminy powołany jest prezydent miasta w miejsce dotychczasowego zarządu miasta.
       Ponadto, wobec przejęcia przez inne jednostki zadań w zakresie organizacji remontów placówek oświatowych, niezbędne stało się wykreślenie dotychczas obowiązujących zapisów pkt 4 i 5 w § 3 ust.2 statutu Zarządu Jednostek Oświatowych.
  Przedstawiony projekt statutu został dostosowany do obowiązujących przepisów.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (środa, 10 września 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 194
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji