UCHWAŁA NR 235/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę – Miasto Płock na cel publiczny w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 4/1 o pow. 1051 m2 i 4/3 o pow. 3462 m2 położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej.


UCHWAŁA NR 235/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę – Miasto Płock na cel publiczny w formie darowizny nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 4/1 o pow. 1051 m2 i 4/3 o pow. 3462 m2 położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz 2003 r Nr 80, poz 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz 230; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 6 pkt. 7, art. 13 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 ze zm. z 2010 r Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155. poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie w formie darowizny przez Gminę – Miasto Płock nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek nr 4/1 o pow. 1051 m2 i 4/3 o pow. 3462 m2 dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00075499/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa na której swoją działalność statutową prowadzi Straż Miejska w Płocku.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina - Miasto Płock.

       § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                 Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka

                   Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie

 Na nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej o numerach ewidencyjnych 4/1 i 4/3 o łącznej powierzchni 4513 m2 stanowiących własność Skarbu Państwa swoją działalność statutową prowadzi Straż Miejska w Płocku na podstawie umowy użyczenia z dnia 31.01.2002 r. zawartej na czas nieokreślony. Działki nr 4/1 i 4/3 zabudowane są kompleksem 9 garaży oraz budynkiem biurowym, w którym Straż Miejska realizuje zadania własne gminy wymienione w art. 7 pkt. 14 i 15 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 08.03.1990 r. Działki wykorzystywane są na cele publiczne określone w art. 6  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.
Z uwagi na powyższe oddanie w/w nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy – Miasto Płock jest uzasadnione.
Zarządzaniem Nr 394 z dnia 24 sierpnia 2011 r. Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie darowizny  przedmiotowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej na rzecz Gminy – Miasto Płock. Zgoda na dokonanie w/w czynności jest ważna do 31.12.2011 r.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 133
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji