UCHWAŁA NR 762/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR 762/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z 2013 r.  poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) RADA MIASTA PŁOCKA uchwala co następuje: 

§ 1.

W Uchwale Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2007 r. Nr 260, poz. 8433, z 2009 r. Nr 205, poz. 6032) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka lub na konto Urzędu Miasta Płocka”

2. Uchyla się § 7.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 113
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji