UCHWAŁA NR 382/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku

UCHWAŁA NR 382/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

W sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 15 oznaczonej numerem ewidencyjnym 299 o powierzchni 558 m2 dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr WUG.I.RG.72249/1/7/4/06 z dnia 07.12.2006 r. w stosunku do udziału ¾ części  przypadającego Pani Jadwidze Woźniak.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2007r., Nr 191,  poz. 1371,  Dz. U. z 2009r. nr 206, poz. 1590, Dz. U. z 2011r. Nr 187, poz. 1110) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Wyraża zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty w kwocie 26 363,25 zł udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 15 oznaczonej nr 299 o pow. 558 m2, dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka                     Nr WUG.I.RG.72249/1/7/4/06 z dnia 07.12.2006 r. w stosunku do udziału                 ¾ części przypadającego Pani Jadwidze Woźniak uznając ten przypadek jako szczególnie uzasadniony.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

Na wniosek użytkowników wieczystych decyzją Nr WUG.I.RG.72249/1/7/4/06 z dnia 07.12.2006r. Prezydenta Miasta Płocka została przekształcona nieruchomość położona w Płocku przy ul. Słowackiego 15 oznaczona nr 299 o pow. 558 m2  z użytkowania wieczystego na własność z przysługującą 99% bonifikatą na rzecz Pani Jadwigi Woźniak w ¾ częściach i Pana Romualda Marii Woźniaka w ¼ części.

Przedmiotowa nieruchomość została zbyta aktem notarialnym Rep. A Nr 2326/2007 z dnia 16.02.2007r. na rzecz Państwa Marka i Bożeny małżonków Pietrzak, którzy nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższe stanowiło podstawę do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie tj. 26 363,25 zł po jej waloryzacji w stosunku do udziału ¾ części przypadającego Pani Jadwidze Woźniak i 8 787,75 zł po jej waloryzacji w stosunku do udziału ¼ części przypadającego Panu Romualdowi Marii Woźniakowi, zgodnie z art. 4 ust.15 – ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pismem z dnia 19.09.2011r. o nr WGM-IV-ZU.6826.1.7.4.2011.MK Pani Jadwiga Woźniak została wezwana do zapłaty w/w kwoty w stosunku do swojego udziału.

Pismem z dnia 22.11.2011r. Pan Romuald Maria Woźniak poinformował, że jego matka Pani Jadwiga Woźniak zmarła.

Z przesłanego aktu notarialnego rep. A nr 1291/2012 z dnia 24.02.2012r. wynika, iż Pan Romuald M. Woźniak był jedynym spadkobiercą po zmarłej matce Jadwidze Woźniak, jednak spadek odrzucił.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 15 w stosunku do udziału przypadającego zmarłej Pani Jadwidze Woźniak.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 805
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji