UCHWAŁA NR 767/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu

UCHWAŁA NR 767/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu pn.                  „W przyszłość - bez obaw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 91 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) w związku z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.  1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1317, z 2014r. poz. 7) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „W przyszłość - bez obaw” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

2. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Płock, a realizatorem Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J Nowowiejskiego w Płocku.

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 919 004,40 zł:

1) w 2014r.- 744 638,40 zł

2) w 2015r.- 174 366,00 zł 

4. Wkład własny Gminy Miasta Płock wynosi 117 173,06 zł. 

5. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Gminy Miasto Płock (12,75%) i Budżetu Państwa (2,25%).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 649
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji