UCHWAŁA NR 724/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu

UCHWAŁA NR 724/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu „Magia przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 549, poz. 645), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.  1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz.827, poz. 1317) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Magia Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
2. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
3. Całkowita wartość Projektu wynosi 328 100,90 zł:
1) w 2014 r.- 152 796,20 zł
2) w 2015 r.- 175 304,70 zł
4. Wkład własny Gminy Miasta Płock  wynosi 49 215,13 zł.
5. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Gminy Miasto Płock (15%).


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 904
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji