Załącznik do Uchwały Nr 735/XLIV/2014
STATUT IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 735/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku

 

 

STATUT

IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Izba Wytrzeźwień w Płocku, zwana dalej „Izbą” działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U.
  z 2013r. poz. 595
  z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (
  t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.),

 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004r. Nr 20, poz. 192 z późn. zm.),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
  Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami:
  Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646),

 6. uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową – Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011r.,

 7. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 1 jest jednostką budżetową Gminy – Miasto Płock.

 2. Izba może świadczyć swoje usługi na rzecz gmin, które zawarły z Gminą Miasto-Płock stosowne porozumienia.

 

II. Przedmiot i zakres działania

 

§ 3

1. Do działalności podstawowej Izby należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych wydanych do tych ustaw w odniesieniu do mężczyzn spełniających warunki przebywania w Izbie.

2. Do zadań Izby należy:

 1. sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości;

 2. wykonywanie wobec osób w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych;

 3. udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;

 4. prowadzenie detoksykacji, jeżeli izba wytrzeźwień posiada odpowiednie pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie i wykwalifikowany personel, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 42³ ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.);

 5. informowanie osób przyjętych do Izby o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

 6. współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami określonymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.

  3. Izba prowadzi ewidencję i dokumentację osób do niej doprowadzonych.

   

§ 4

W celu realizacji swoich zadań Izba współpracuje w szczególności z:

 1. organami Policji i wymiaru sprawiedliwości,

 2. Strażą Miejską,

 3. podmiotami leczniczymi,

 4. Urzędem Miasta Płocka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,

 5. Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 6. instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

 7. Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

III. Administracja

 

§ 5

 1. Izbą Wytrzeźwień kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektora Izby powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka.

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Izby jest Prezydent Miasta Płocka.

 4. Dyrektor Izby działa na mocy pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka.

 5. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.

 6. W sprawach pracowniczych Izby stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor.

 7. Podczas nieobecności Dyrektora Izbą kieruje osoba przez niego upoważniona.

 

§ 6

1. Dyrektor kieruje Izbą i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym statutem, a zwłaszcza za:

 1. podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,

 2. określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,

 3. nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby,

 4. sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.

2.Wewnętrzną strukturę Izby określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

3. Regulamin organizacyjny Izby zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.

 

IV. Majątek i finanse

§ 7

 1. Środki finansowe na działalność Izby pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.

 2. Izba prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

 3. Wydatki Izby realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

 4. Izba prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 5. Sprawozdania finansowe i budżetowe Izby sporządza Dyrektor Izby i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

 6. Wszelkie wpływy uzyskane przez jednostkę stanowią dochody budżetu Miasta Płocka.

 

§ 8

 1. Izba prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.

 2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3500,00 zł. podejmuje samodzielnie Dyrektor Izby, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).

   

§ 9

 1. Limit zatrudnienia w Izbie w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez jednostkę.

 2. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich
  i zwolnieniach lekarskich.

 3. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Izby, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

 

§ 10

1. Pobyt w Izbie jest odpłatny.

2. Wysokość opłat pobieranych z tytułu pobytu w Izbie określa Rada Miasta Płocka
w drodze uchwały.

 

§ 11

Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 12

1. Statut Izby uchwalany jest przez Radę Miasta Płocka.

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:53)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 697
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji