U C H W A Ł A Nr 131/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie nadania szkole imienia.
U C H W A Ł A Nr 131/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie nadania szkole imienia.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329, Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943; z 1998 r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200 poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65) oraz § 1.1 ust. 4 Statutu Gimnazjum Nr 5 w Płocku nadanego w dniu 30 marca 1999r. uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 198/XI/99, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Nadać Gimnazjum Nr 5 z siedzibą w Płocku przy ulicy Królowej Jadwigi 4 imię Zygmunta Padlewskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 221
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji